Ви тутМіська влада/МІСЬКА РАДА/Статут територіальної громади м.Мукачева
Четвер, 19 березня 2015 22:42

Статут територіальної громади м.Мукачева

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

statut

СТАТУТ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА МУКАЧЕВА

Мукачево

1998р.


В С Т У П

Місцеве самоврядування у м.Мукачеві існує як гарантоване державою право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах, визначених Конституцією України,Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через міську раду, її виконавчі органи, органи самоорганізації населення з метою комплексного розвитку терм торії, задоволення соціально-економічних, культурних та інших потре міста у поєднанні з інтересами області і держави в цілому.

Статут визначає форми, порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, виконавчими органами і посадовими особами, гарантує всім членам громади міста право участі у місцево­му самоврядуванні.

Статут враховує історичні традиції місцевого самоврядування, національно-культурні,соціально-економічні та інші особливості міської територіальної громади.

І. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА.

СТАТТЯ 1. Територіальну громаду міста складають мешканці, об'єднані постійним місцем проживання у межах міста Мукачева. Територіальна громада міста Мукачева є основним носієм функцій і повно­важень місцевого самоврядування, які нею здійснюються як безпосе­редньо,так  і через органи місцевого самоврядування.

СТАТТЯ 2. Члени територіальної громади реалізують свої права на участь у місцевому самоврядуванні у формах та в межах, передбачені законодавством України, цим Статутом. Самоврядування територіальної громади захищається в судовому порядку.

СТАТТЯ 3. Особам, незалежно від громадянства, за виняткові заслуги перед Мукачівською громадою у розбудові міста, української держави міська рада може присвоїти звання "Почесний громадянин міста Мукачева", яке затверджується рішенням міської ради.

СТАТТЯ 4. Територіальна громада міста Мукачева має власну символіку /герб, прапор, печатку/.

ОПИС ГЕРБА МІСТА

У срібному полі щитка зображено золотий меч, який розрізає червоний плащ. В синьому полі щита зображений Святий Мартин в білому єпископському одязі, лівою рукою тримає пастирський посох, а правою - щиток.

ОПИС ПРАПОРА МІСТА

В квадраті жовтого кольору перев'яз з права, у якого дві третини білого, одна третина - червоного кольору.

Прапор з трьох сторін обрамляє трикутна лиштва синього і жовтого кольорів.

ОПИС ПЕЧАТКИ МІСТА

Кругла печатка, із зображенням малого герба міста в тинктурі довкола напис "м.Мукачево, Закарпатської області Україна".

Співвідношення величини герба, прапора, печатки в цілому і їх окремих елементів встановлюється затвердженим еталоном.

2. Використання символіки територіальної громади міста Мукачева здійснюється органами місцевого самоврядування та жителями міста згідно чинного законодавства України та права геральдики.

Використання символіки територіальної громади міста Мукачева з комерційною метою здійснюється за спеціальним дозволом органів місцевого самоврядування згідно з вимогами чинного зако­нодавства України.

СТАТТЯ 5. Територіальною основою є межі міста Мукачева, яке є містом обласного підпорядкування, адміністративний, економічний і культурний центр Мукачівського району. Мукачево розташовано в 40-50 км від угорського, словацького, відповідно 90-100 км від польського і румунського кордонів.

По своєму економічному потенціалу і кількості населення займає друге місце після обласного центру м. Ужгорода.

СТАТТЯ 6. У 1445 році територіальна громада міста Мукачева добилася права на самоуправління "лібіра цівітас" і одержало Магдебурзьке право.

II. ОРГАНИ ВЛАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

ПОСАДОВІ ОСОБИ.

СТАТТЯ 7. Органи влади територіальної громади здійснюють власні /самоврядні/ та делеговані повноваження в межах, в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.

СТАТТЯ 8. Мукачівська міська рада є представницьким органом територіальної громади міста Мукачева, здійснює від імені громади управлінські функції і повноваження, визначені Конституцією та законодавством України.

Загальний склад визначається радою у відповідності до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських,селищних, міських голів".

Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу,до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати свої повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутаті до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається право­мочною за наявності більше половини депутатів від загального склад ради.

СТАТТЯ 9. Міська рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань,постійних комісій ради. Засідання ради про­водяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням біль­шості від присутніх на засіданні міської ради депутатів.

Рішення ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях міської ради здійснюється депутатом особисто. Порядок роботи міської ради визначається регламентом Мукачівської міської ради.

СТАТТЯ 10. В п'ятиденний термін рішення Мукачівської міської ради підписує міський голова.

Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і винесено на повтор­ний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, то рішення набирає чинності.

СТАТТЯ 11. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підго­товки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комі­сії вирішуються відповідною комісією.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Перелік, функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом ради та Положен­ням про постійні комісії, що затверджується радою.

СТАТТЯ 12. Тимчасові контрольні комісії ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради,її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться,як правило, закриті. Депутати,які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію яка стала відома у зв'язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття рішення щодо результатів її роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

СТАТТЯ 13. Депутат ради.

Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідно територіальною виборчою комісією на сесії ради, рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день пертої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

СТАТТЯ 14. Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.

СТАТТЯ 15. Перед вступом на посаду депутати складають урочисту присягу: "Присягаю на вірність Україні. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України. Присягаю обов'язки депутата виконувати в інтересах громадян міста Мукачева".

СТАТТЯ 16. Повноваження депутатів, порядок організації і гаранті депутатської діяльності визначаються Конституцією, чинним законодавством України.

СТАТТЯ 17. Міський голова:

 1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади, дотримання Конституції та законів України виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
 2. Організовує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Статутом, регламентом міської ради і виконавчого комітету роботу ради та виконавчого комітету.
 3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.
 4. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради.
 5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персо­нальний склад виконавчого комітету ради.
 6. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету.
 7. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комі­тету.
 8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради.
 9. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання 1 оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.
 10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади. Встановлює і змінює їм ранги державного службовця, надає відпустки і матеріальну допомогу.
 11. Призначає на посади та звільняє з посад керівників підпри­ємств, установ та організацій, що належать до комунальної влас­ності територіальної громади міста Мукачева.
 12. Затверджує Положення про преміювання працівників виконавчих органів ради,апарату ради.
 13. Утворює комісії виконкому.
 14. Організовує роботи по ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, залучає до участі в них підприємства /об'єднання/ організації і установи незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
 15. Вносить пропозиції до відповідних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що являють собою екологічну,історичну, культурну або наукову цінність пам'ятками природи, історії або культури, які охоронятимуться Законом.
 16. Здійснює фінансування виконаних робіт, наданих послуг та інших Заходів.
 17. Координує роботу з охорони громадського порядку і боротьбі зі злочинністю.
 18. Вносить подання до відповідних органів виконавчої влади про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України
 19. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.
 20. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, виконавчого комітету.
 21. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних,цільових /в тому числі валютних/ коштів, використовує їх за призначенням,визначеним радою.
 22. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування,об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також  у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
 23. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств,установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади,а також повноваження радиста її органів.
 24. Укладає від імені територіальної громади, ради та виконавчого комітету договори відповідно до законодавства,а з питань,віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.
 25. Забезпечує на території міста дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.
 26. Надає в оренду нежитлові приміщення.
 27. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування,визна­чені чинним законодавством,якщо вони не віднесені до виключних повно важень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.
 28. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

СТАТТЯ 18. Секретар міської ради:

 1. Скликає сесії у випадках,передбачених частиною 6 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесій ради, питання,які передбачається винести на розгляд ради.
 2. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках,перед­бачених частиною 6 статті 46 Закону України "Про місцеве самовряду­вання в Україні".
 3. Організовує підготовку сесій ради, питань,що вносяться на розгляд ради.
 4. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.
 5. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
 6. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.
 7. Організовує за дорученням ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого само врядування.
 8. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням міської територіальної громади,забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.
 9. Спільно з постійними комісіями ради розробляє регламент ради Положення про постійні комісії.
 10. Організовує контроль за виконанням рішень ради, інформує раду про хід їх виконання.
 11. Організовує узагальнення наказів виборців, що дані депутата міської ради.
 12. Веде статистичну звітність з питань роботи ради.
 13. Забезпечує взаємодію ради з засобами масової інформації.
 14. Звертається до суду з питань захисту прав та інтересів ради виконавчих органів, відшкодування завданих збитків.
 15. Вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

СТАТТЯ 19. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:

 1. Організовує розробку проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, планування та обліку.
 2. Організовує роботу щодо складання проекту місцевого бюджету, подання його на розгляд міського голови,виконавчого комітету ради, контролює хід виконання затвердженого бюджету.
 3. Здійснює контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах, установах,в організаціях незалежно від форм власності.
 4. Подає на розгляд міського голови, виконавчого комітету ради програму здійснення інвестиційної діяльності на території міста Мукачева.
 5. Організовує за дорученням голови, виконавчого комітету ради залучення на договірних засадах коштів підприємств,установ,організацій незалежно від форм власності та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт,утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого сполучення та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.
 6. Контролює підготовку і внесення на розгляд ради від імені виконавчого комітету пропозицій щодо порядку і умов відчуження комунального майна, проектів програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.
 7. Організовує розробку заходів щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств,установ, організацій, захисту здоров'я людей, збереження матеріальних цінностей у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій,пожеж, інших надзвичайних ситуацій.
 8. Приймає участь у веденні переговорів та укладанні регіональної угоди з профспілками, здійснює контроль за їх виконанням.
 9. Звертається до суду з питань захисту прав виконавчих органі ради, відшкодування завданих збитків.
 10. Заслуховує звіти про роботу керівників підприємств,установ і організацій комунальної власності.
 11. Виконує інші обов'язки, покладені на нього міським головою, радою, виконавчим комітетом.

СТАТТЯ20. Виконавчий комітет міської ради - є виконавчим органом ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закін­чень повноважень ради, міського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету Кількісний склад визначається радою. Персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

СТАТТЯ 21. Виконавчий комітет ради:

 1. Може розглядати і вирішувати питання,віднесені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконав­чих органів ради.
 2. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вно­сяться на розгляд ради.
 3. Координує діяльність відділів, управлінь та інших виконав­чих органів ради, підприємств,установ і організацій, що належить до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.
 4. Має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

СТАТТЯ 22. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності,але не рідше одного разу в місяць, і є правомочним,якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Планування роботи, порядок підготовки, винесення питань на засідання виконавчого комітету здійснюється на підставі регламенту виконавчого комітету.

СТАТТЯ 23. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймається на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

СТАТТЯ 24. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові.

Керівники виконавчих органів ради призначаються і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках,передбачених законом,- за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради функціонують відповідно до Положень, які затверджуються міською радою.

СТАТТЯ 25. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Підстави, види і порядок відповідальності виконавчих органів та посадових осіб визначається діючим законодавством.

СТАТТЯ 26. Відносини ради і виконавчих органів з підприємствами установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

СТАТТЯ 27. Відносини ради і її виконавчих органів з підприємства­ми, установами та організаціями, що не перебувають в комунальній власності, будуються на договірній та податковій, основі на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих Законом.

З питань,віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади,надають відповідну інформацію.

Органи місцевого самоврядування вправі організувати проведення перевірок на підприємствах,в установах та організаціях, що не пере­бувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень.

СТАТТЯ 28. Акти міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб є обов'язковими для виконання фізичними і юридичними особами на території міста Мукачева.

ІІІ. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

СТАТТЯ 29. Систему органів самоорганізації населення в місті складають:

 • домові,вуличні, квартальні комітети;
 • ради /комітети/ самоврядування в житлових масивах міста.

Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначається Законом.

СТАТТЯ 30. Міська рада надає дозвіл на утворення органів самоорганізації населення, приймає рішення про наділення їх частиною власне компетенції, фінансів, майна.

СТАТТЯ 31. Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається мешканцями відповідних територій міста самостійно.

СТАТТЯ 32. Вибори органів самоорганізації населення відбуваються на загальних зборах /сходах/ жителів або конференціях представників.

СТАТТЯ 33. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені, у разі:

 • невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітет; загальних зборів громадян або невиконання своїх повноважень;
 • його саморозпуску.

Рішення про дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, що утворили даний орган, або міською радою.

ІV ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕГИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ ТА ЇЇ ЧЛЕНАМИ.

СТАТТЯ 34. Територіальна громада міста Мукачева та окремі її члени беруть безпосередню участь у здійсненні місцевого самоврядування у таких формах:

 • місцевих виборів;
 • місцевих референдумів та консультативних опитувань;
 • загальних зборів громадян за місцем проживання;
 • місцевих ініціатив;
 • громадських слухань;
 • інших не заборонених формах.

СТАТТЯ 35. Вибори депутатів Мукачівської міської ради та міської голови проводяться в порядку встановленому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 4 роки.

СТАТТЯ 36. Місцеві референдуми та консультативні опитування про­водяться в порядку встановленому Законом України "Про всеукраїн­ський та місцеві референдуми" як на загальноміському рівні, так і на рівні окремого району міста.

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання віднесене до відання місцевого самоврядування міста.

СТАТТЯ 37. Компетенція і порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання встановлюється "Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні ", затвердженим Верховною Радою України та цим Статутом.

У випадках, коли скликання зборів пов'язане з певними організаційними труднощами / відсутність необхідних приміщень, необхідність додаткових коштів тощо /проводиться конференція представників громадян мікрорайонів, житлових масивів /комплексі: вулиць, кварталів, будинків та інших територіальних утворень.

СТАТТЯ 38. Норми представництва на конференціях представників встановлюються в таких межах:

 • будинок – 1 представник від квартири;
 • квартал – 1 представник від кожних 5 приватних будинків та 2 представника від кожного під'їзду багатоповерхового будинку;
 • вулиця – 1 представник від кожних 5 приватних будинків та 2 представника від кожного багатоповерхового будинку;
 • житловий комплекс – 1 представник від кожних 10 приватних будинків;
 • мікрорайон – 1 представник від кожного багатоповерхового будинку.

СТАТТЯ 39. Представники громадян для участі у конференціях визначаються органами територіальної самоорганізації населення у відповідності із встановленими цим Статутом нормами. Дозволяється участь у конференціях громадян за власним бажання:

якщо вони проживають на відповідній території та не визначені відповідним органом самоорганізації населення для участі в конференціях.

СТАТТЯ 40. Збори громадян за місцем проживання можуть запровадити місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування.

У разі прийняття рішення про самооподаткування в рішенні загальних зборів громадян або конференції представників обов'язково визначаються:

 • мета, з якою запроваджується самооподаткування;
 • термін дії самооподаткування;
 • територія, на якій запроваджується самооподаткування;
 • порядок збирання та витрачання коштів населення, які зібрані на засадах самооподаткування;
 • порядок звітності перед населенням міста про витрачання коштів самооподаткування.

СТАТТЯ 41. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд Мукачівською міською радою, її виконавчими органами,міським головою будь-якого питання, віднесеного до місцевого самоврядування

СТАТТЯ 42. Громадською ініціативою викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання та прийняття органами або посадовими особами місцевого самоврядування рішення чи вжиття заходів або прийняття громадської значимої програми.

СТАТТЯ 43. Місцева ініціатива вносить від імені членів територіаль­ної громади, її групи, місцевих осередків політичних партій, що діють на території громади з підписними листами про підтримання ініціативи не менш як 10 відсотками від загального складу територіальної громади, визначеній за рішенням ради.

Місцеві ініціативи,внесені до Мукачівської міської ради та її виконавчих органів, розглядаються на їх чергових засіданнях,а внесені на-ім'я міського голови в першочерговому порядку.

З питання, внесеного з порядку місцевої ініціативи, приймається рішення, яке доводиться до відома членів громади не пізніш як у 10-денний строк.

СТАТТЯ 44. Члени територіальної громади мають право ініціювати проведення громадських слухань та брати участь в них, тобто зустрічатися з депутатами міської ради, міським головою, керівни­ками інших виконавчих органів ради, підприємств і організацій комунальної власності, іншими посадовими особами місцевого самоврядування та заслуховувати їх з питань, що належать до місцевого самоврядування.

СТАТТЯ45. Призначає громадські слухання міський голова, Він визначає склад посадових осіб, які братимуть участь у громадських слуханнях, місце проведення слухань, організовує доведення до відома територіальної громади повідомлення про громадські слухання та забезпечує організацію їх проведення.

СТАТТЯ 46. За пропозицією організаторів громадських слухань для участі у розгляді питань , які передбачається заслухати, можуть запрошуватися фахівці - експерти з тих чи інших питань.

СТАТТЯ 47. Веде громадські слухання міський голова, а в разі коли предметом громадського слухання є діяльність міського голови - особа, визначена учасниками слухання. Головуючий надає слово для виступу посадовим особам, присутнім на слуханнях членам громади, слідкує за дотриманням порядку слухань, виступає з повідомленнями, визначає тривалість слухань з урахуванням питань, винесених на слухання.

Під час слухань члени територіальної громади мають право заслуховувати звіти і повідомлення посадових осіб, які беруть участь у слуханнях, ставити запитання та вносити пропозиції з питань місцевого значення чи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вносити громадські запити або висловлю­вати пропозиції.

СТАТТЯ 48. Пропозиції, запити, рекомендації внесені під час громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Про результати їх розгляду обов'язково доводиться до відома територіаль­ної громади та суб’єктів, які внесли відповідні пропозиції, запити чи висловили рекомендації.

V. МАТЕРІАЛЬНО- ФІНАНСОВА ОСНОВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СТАТТЯ 49. Територіальній громаді міста належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи міського та районних бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціальне обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону, як об’єкти права комунальної власності, а також кошти отримані від їх відчуження.

СТАТТЯ 50. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону здійснюють право - можності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, з тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або в тимчасове користування юридичними та фізичними особами, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизовуються та передаються у користування і оренду.

Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються міською радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, перед - бачених бюджетами розвитку.

СТАТТЯ 51. Міська рада має право :

 1. вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну влас­ність територіальної громади підприємств, установ та організацій їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;
 2. на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, як - що вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади;
 3. мати об'єкти комунальної власності за межами адміністративно-територіальної одиниці.

СТАТТЯ 52.Виконавчі органи ради надають на затвердження міській громаді місцеві бюджети згідно з чинними законодавством.

СТАТТЯ 53. Доходи міського та районних бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

СТАТТЯ 54. Видатки,які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади їх розмір і цільове спрямування визначаються міським бюджетом.

СТАТТЯ 55. Доходи, додатково одержані в процесі виконання міського та районних бюджетів, суми перевищення доходів над видатками, що утворились в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках використовуються відповідно до рішення ради.

СТАТТЯ 56. Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позики, з інших бюдже­тів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашення до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах

Органи місцевого самоврядування можуть у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій,що належать до комунальної власності територіальної громади, розміщувати належні їй кошти в банках інших суб’єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини міського бюджету.

VI.   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 57. Статут територіальної громади міста Мукачево має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування які суперечать даному Статуту є нечинними, не підлягають застосуванню і виконанню.

СТАТТЯ 58. Спори, пов'язані з реєстрацією Статуту територіальної громади, а також щодо відповідності актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування Статуту Мукачівської міської терито­ріальної громади вирішуються в судовому порядку.

СТАТТЯ 59. Статут територіальної громади Мукачева приймається Мукачівською міською радою не менш як двома третинами голосів від її загального складу.

СТАТТЯ 60. Пропозиції до Статуту територіальної громади можуть вносити міський голова, не менш як одна третина депутатів ради, постійні комісії ради, органи самоорганізації населення, збори громадян за місцем проживання, місцеві осередки політичних партій, члени територіальної громади.

У разі якщо за прийняття Статуту територіальної громади проголосувало менша двох третин депутатів від загального складу ради, але більше половини, Статут територіальної громади підлягає затвердженню територіальною громадою на місцевому референдумі.

СТАТТЯ 61. Статут територіальної громади є постійнодіючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом ради.

Зміни і доповнення до Статуту територіальної громади вносяться в порядку, встановленому пунктами цього розділу.

СТАТТЯ 62. Статут територіальної громади міста Мукачево підлягає реєстрації в органах Міністерства юстиції в порядку встановленому законодавством.

Прочитано 1129 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box