Неділя, 30 грудня 2001 17:41

Статут КП “Мукачівське кар’єроуправління”

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 Затверджено рішенням

 15 сесії 6 скликання

 Мукачівської міської ради

 від “29” вересня 2011 року №317

Секретар міської ради

 ________________ Маняк І.Г.

Статут

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“МУКАЧІВСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ”

(нова редакція)

м. Мукачево 2011 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КП “Мукачівське кар’єроуправління” засноване на комунальній формі власності Мукачівської міської територіальної громади.

Підприємство являється правонаступником підприємства “Мукачівське кар’єроуправління” на базі якого створене.

Підприємство підпорядковане Управлінню міського господарства м. Мукачево (надалі Орган управління) і діє у відповідності із Господарським кодексом України, Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України та актами органів місцевого самоврядування м. Мукачево.

1.2.Найменування підприємства: повне – Комунальне підприємство “Мукачівське кар’єроуправління”, скорочено: КП “Мукачівське кар’єроуправління”

1.3.Місцезнаходження: 89637,Закарпатська область, Мукачівський район, село Кленовець, вулиця Гірнича, номер будинку 1

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою здійснення виробничої і комерційної діяльності, надання послуг та виконання робіт з метою отримання прибутків.

2.2. Для реалізації зазначеної мети Підприємство здійснює наступні види діяльності:

 • видобування та переробка андезиту і його реалізація;
 • проведення   бурильно-вибухових  робіт  для  отримання  гірничої маси та переробки її на дробильно-сортувальному комплексі в щебінь різної фракції: 5 х 20, 20 х 40, 40 х 70, кам’яний відсів;
 • добування декоративного та будівельного каменю;
 • добування піску та гравію;
 • оброблення декоративного та будівельного каменю;
 • виготовлення шашки-мозаїки;
 • оптово-роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
 • виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій;
 • торгова діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі та громадського харчування, включаючи реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 • купівля, оренда та продаж нерухомості;
 • проведення лізингових операцій  у придбанні і оренді засобів виробництва, обладнання;
 • проведення інвестиційної та інноваційної діяльності, в тому числі за дорученням іноземних юридичних та фізичних осіб;
 • організація проведення виставок-ярмарок;
 • створення заводу для виготовлення асфальту;
 • створення підрозділу для здійснення робіт з будівництва шляхів та мостів.

2.3. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності в порядку диверсифікації, які не заборонені чинним законодавством України.

Якщо у відповідності з вимогами чинного законодавства, для здійснення окремих із видів діяльності потрібно мати спеціальний дозвіл (ліцензію), то Підприємство приступає до здійснення такої діяльності лише за наявності відповідного дозволу (ліцензії).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов”язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2.Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3.Підприємство бере участь в асоціаціях, концернах та інших об”єднаннях на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

3.4.Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, штамп та печатку із своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства, та валютний рахунок.

3.5.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов”язаннями в межах належного йому майна згідно з  чинним законодавством.

3.6.Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов”язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

 

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1.Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка здійснюється ним на основі валютної самоокупності і самофінансування.

4.2.В питаннях зовнішньоекономічної діяльності Підприємство має право:

 • здійснювати експорт товарів та послуг на обслуговування закордонних юридичних та фізичних осіб;
 • здійснювати імпорт товарів і послуг, обумовлених контрактами і угодами, в тому числі бартерні товарообміни;
 • приймати участь у виставках та ярмарках;
 • направляти у відрядження за кордон своїх фахівців, здійснювати в тому числі на безвалютній основі із закордонними партнерами обмін фахівцями для виконання окремих робіт, навчання і маркетингу;
 • здійснювати без обмежень посередницькі операції, в яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення).

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становить основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Статутний фонд підприємства становить 833145,49 гривень (вісімсот тридцять три тисячі сто сорок п’ять гривень 49 копійок)

5.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Мукачівської міської Ради і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання Підприємство відає, користується зазначеним майном на свій розсуд здійснюючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5.4. Джерела формування майна Підприємства є:

 • майно передане йому власником;
 • доходи від цінних паперів;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 • безплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
 • придбання майна іншого підприємства, організації;
 • інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

5.5.Відчуження майна виробництва, що не є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюються за погодженням із власником у порядку, встановленому чинним законодавством . Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти направляються виключно на інвестиції Підприємства.

5.6. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства, крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежилих приміщень підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списання їх з балансу з погодженням власника.

5.7. Підприємство володіє, користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

5.8. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними організаціями, відшкодовуються Підприємству у встановленому законодавством порядку.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Права підприємства:

6.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації за погодженням з Органом Управління.

6.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності у випадках, передбачених законом України.

6.1.3. Підприємство може придбати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.

6.1.4. Підприємство може створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати Положення про них.

  ОБОВ’ЯЗКИ  ПІДПРИЄМСТВА

6.2. Обов’язки підприємства: 

6.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання.

6.2.2. Підприємство :

 • забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно  з чинним законодавством;
 • здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
 • здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;
 • придбає необхідні матеріальні ресурси з підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, а також від фізичних осіб;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи, щодо вдосконалення організації заробітної плати працівників, з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах їх особистої праці, так в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • виконує норми і вимоги охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 • у разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства;

6.2.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Директор Підприємства та головний  бухгалтер несуть персональну відповідальність перед начальником Органу Управління за  додержанням порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

 

7. УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ  І САМОВРЯДУВАННЯ

ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Управління Підприємством здійснює його директор.

7.2. Призначення і звільнення директора здійснюється Мукачівським міським головою на контрактній основі.

7.3. Директор Підприємства вирішує  питання діяльності Підприємства, погоджуючи їх з Органом управління.

           Директор Підприємства:

 • несе повну відповідальність за стан діяльності Підприємства;
 • представляє його в усіх установах та організаціях;
 • розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки.

7.4.Керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, ланок, відділів, відділень, дільниць, ферм та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші майстри та майстри призначаються на посаду і звільняються з посади директором Підприємства, крім головного бухгалтера, головного інженера та заступника директора Підприємства.

7.5.Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності  Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюється питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

7.6. Право укладання колективного договору  від імені власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – Профспілковому комітету Підприємства.

 

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА  СОЦІАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ПІДПРИЄМСТВА.

8.1. Основним узагальнюючим  показником  фінансових  результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

8.2.Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних  до них  витрат, витрат на оплату праці, оплата відсотків за кредитами банків, внеску, внесків передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні  фонди, залишаються у повному його розпорядженні.

8.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначенні для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:

 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд споживання;
 • резервний фонд;
 • інші фонди.

8.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази підприємства. Напрямки витрат фонду назначаються кошторисом.

8.3.2. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством.

Джерела коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Підприємство обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно з чинним законодавством.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою за установлений законодавством України мінімальний розмір заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника підприємства визначається відповідно до чинного законодавства та колективного договору.

8.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 2 % фонду споживання і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових затрат.

8.4. джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безплатні або благодійні внески членів трудового колективу, централізовані та капітальні вкладення та кредити.

8.5. Відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів.

8.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

8.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішується трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

8.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

9. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА.

9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Мукачівської міської Ради згідно з чинним законодавством України, або за рішенням суду.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією. До складу ліквідаційної комісії входять представники власника та підприємства в особі його органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів визначається згідно до законодавства України.

В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно чинного законодавства.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства, подає його власнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

9.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

   _______________________________________________

Прочитано 614 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box