Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Управління міського господарства/Статут житлово ремонтно-експлуатаційного підприємства №3
Неділя, 30 грудня 2001 21:45

Статут житлово ремонтно-експлуатаційного підприємства №3

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

Дата реєстрації 02.11.2007

Номер запису 13231050003001012

Затверджено рішенням виконавчого

Комітету Мукачівської міської ради

№228  від 09 жовтня 2007 року

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому

___________________Галай О.Ю.


СТАТУТ

ЖИТЛОВО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА № 3

(нова редакція)

м.Мукачево 2007 р.

1. Загальні положення.

1.1. Житлово ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3, надалі комунальне унітарне Підприємство, засноване на комунальній формі власності Мукачівської міської територіальної громади на підставі Рішення Мукачівської міської ради від 21.12.2006 р. № 194, в зв’язку з реорганізацією підприємства, шляхом приєднання ЖРЕП № 2 до ЖРЕП № 3.

1.2. Контроль за діяльністю підприємства здійснює управління міського господарства Виконавчого комітету Мукачівської міської ради (надалі уповноважений орган Власника).

1.3. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Законами України «Про власність» , « Про підприємництво», «Про місцеве самоврядування» та іншим чинним законодавством України, а також даним Статутом.

1.4. Найменування підприємства: повна назва – Житлово ремонтно-експлуатаційне підприємство № 3, скорочена назва –  ЖРЕП № 3.

1.5. Юридична адреса Підприємства: м. Мукачево, вул. Горького, 9.

2. Мета і предмет діяльності.

2.1. Підприємство створено з метою:

2.1.1. Задоволення потребнаселення в забезпеченні сервісного обслуговування, ремонтно-будівельних робіт, утримання закріпленого за Підприємством житлового фонду та при будинкових територій в належному санітарно-технічному стані.

2.1.2. Контроль за виконанням квартиронаймачами, власниками квартир та орендарями зобов’язань, взятих на себе згідно договорів укладених з Підприємством.

2.1.3. Основними напрямками діяльності Підприємства є :

2.1.4. Проведення планових оглядів житлового і нежитлового фондів у відповідності до затверджених графіків.

2.1.5. Проведення позапланових оглядів житлового і нежитлового фондів.

2.1.6. Виконання поточного ремонту.

2.1.7. Забезпечення належної експлуатації споруд та будинків, благоустрій внутрішньо квартальних та дворових територій.

2.1.8. Надання платних послуг населенню.

2.1.9. Технічне обслуговування житлового фонду силами підрядних організацій на договірних засадах.

2.1.10. Забезпечення підготовки житлового фонду та технічного господарства для експлуатації в осінньо-зимовий період.

2.1.11. Забезпечення контролю за витратами тепла, води, електроенергії.

2.1.12. Робота з населенням за місцем проживання, прописка та виписка громадян.

2.1.13. Реєстрація ордерів мешканців, які прибувають на поселення в квартири.

2.1.14. Оформлення договорів найму, згідно ордерів і поверхових планів квартири.

2.1.15. Ведення облікових карток з питань прописки та виписки мешканців квартир, які передані на приватне управління та утримання.

2.1.16. Підготовка документів у паспортний стіл для прописки і виписки мешканців квартир, отримання паспорта громадянина України при досягненні повноліття, а також зміни паспорта.

2.1.17. Виписка та видача довідок з місця проживання, для різних цілей.

2.1.18. Відбір будинків для проведення комплексного капремонту, оформлення та подання для цього відповідних документів.

2.1.19. Нарахування, виписка та видача книжок для нарахування квартплати.

2.1.20. Реєстрація та оперативний облік приватизованих квартир, а також нових власників, та об’єднань співвласників.

2.1.21. Збереження вільних комунальних квартир до моменту заселення їх мешканцями.

2.1.22. Ведення обліку службового житла та відповідного документообігу по ньому.

2.1.23. Збереження квартир відселеного фонду до поселення в них мешканців.

2.1.24. Збереження вільних не житлових приміщень до моменту заняття їх орендарями.

2.1.25. Участь в комісіях по перевірці паспортного режиму, санітарного стану, пожежного нагляду, підготовці до святкування державних свят та урочистих дат. Ходу підготовки та готовності житлового і теплопостачального господарства до експлуатації в осінньо-зимових умовах.

2.1.26. Участь в комісіях по перевірці факту самовільного будівництва - надбудов, прибудов, вставок, гаражів, сараїв, веранд, тамбурів, та перепланування і реконструкції житлових і нежитлових приміщень.

2.1.27. Розгляд заяв, скарг і звернень мешканців, та підготовка, за результатами перевірки, відповідей.

2.1.28. Участь у зборах співвласників (по запрошенню), для створення об’єднань в засіданнях Правління, для вирішення утримання не приватизованих квартир, складання актів прийому-передачі елементів загального користування, техпаспортів та їх копій для передачі Правлінням співвласників.

3. Юридичний статус Підприємства.

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до законодавства України та даного Статуту.

3.3. Підприємство має самостійний баланс, розрахунки в установах банків, печатку та бланки зі своїм найменування.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах всіх інстанцій.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2. Статутний фонд підприємства становить 107088434,01 грн. (сто сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять чотири гривні одна копійка) в тому числі житловий фонд 106852588,62 грн. (сто шість мільйонів вісімсот п’ятдесят дві тисячі п’ятсот вісімдесят вісім гривень шістдесят дві копійки).

4.3. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо цього будь-які дії, які не суперечить чинному та цьому Статуту.

4.4. Підприємство за погодженням з уповноваженим Власника має право здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства, підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам, устаткування транспортні засоби, інвентар, матеріальні цінності та інше індивідуально визначене майно, крім нерухомого.

4.5 Джерелами формування майна Підприємства:

4.5.1. Майно передане йому Мукачівською міською радою.

4.5.2. Доходи отриманні від надання послуг.

4.5.3. Капітальні вкладення і дотації з бюджету.

4.5.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

4.5.5. Придбання майна іншого підприємства організацій.

4.5.6. Кредити банків та інших кредиторів.

4.5.7. Інше майно цінності набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України.

4.6. Збитки завдані Підприємству, в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду, чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. Права і обов’язки Підприємства.

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свої послуги по затвердженим цінам і тарифам.

5.1.3. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції.

5.2. Обов’язки Підприємства:

5.2.1. Підприємство організовує та забезпечує належне утримання і технічне обслуговування житлового фонду, та надання якісних житлово-комунальних послуг населенню.

5.2.2. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.3. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.4. Підприємство здійснює заходи і вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне та раціональне використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.2.5. Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6. Підприємство здійснює бухгалтерський оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірності обліку і статистичної звітності.

6. Управління Підприємством.

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.

6.2. Наймання керівника здійснюється шляхом укладення з ним контракту (контракт з керівником підписує уповноважений Власника ).

Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штатний розпис за погодженням з уповноваженим Власника.

6.3. Умови контракту з керівником Підприємства передбачають:

6.3.1. Термін дії контракту;

6.3.2. Права і обов’язки;

6.3.3. Відповідальність керівника перед уповноваженим Власника;

6.3.4. Умови плати та компенсації;

6.3.5. Умови звільнення з посади та гарантії.

6.4. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції уповноваженого Власника.

Керівник підприємства:

 • Несе відповідальність за стан діяльності Підприємства;
 • Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;
 • Видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;
 • Розпоряджається коштами та матеріальними цінностями Підприємства, відповідно до чинного законодавства;
 • Укладає договори, видає довіреності, в тому числі із правом передоручення;
 • Відкриває в установах банку розрахунковий та інші рахунки;
 • Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
 • Здійснює, інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

6.5. Керівник не вправі приймати рішення обов’язкові для уповноваженого Власника.

6.6. Керівник підзвітній уповноваженому Власника і організовує виконання його рішень, та рішень Мукачівської місцевої ради.

6.7. Головні спеціалісти - головний інженер та головний бухгалтер Підприємства, призначаються на посаду та звільняються з посади уповноваженим органом Власника за погодженням керівника Підприємства.

6.8. Трудовий колектив та його самоврядування.

 • Розглядає і затверджує проекти колективного договору;
 •  Розглядає і вирішує згідно із Статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу;
 •  Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг;
 • Бере участь у матеріальному та моральному заохоченні продуктивності праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську працю;
 • Розглядає разом із уповноваженим Власника зміни і доповнення до Статуту Підприємства.

6.9. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, готуються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів, і відображаюся у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі і трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.10. Право укладення колективного договору від імені Власника надається керівнику Підприємства.

7. Правові відносини між уповноваженим Власника і Підприємством.

7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Власника покладаються на основну діяльність Підприємства.

7.2. До виключної компетенції уповноваженого Власника Підприємства відноситься:

 • Визначення основних напрямків Підприємства;
 • Призначення та звільнення, за дорученням міського голови, керівника Підприємства;
 • Створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • Встановлення розміру, форми і порядку внесення Власником додаткових внесків.

7.3. Уповноважений Власника має право:

 • Отримувати повну інформацію щодо діяльності підприємства;
 • Знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;
 • Надавати Підприємству дотацію згідно затвердженого кошторису;
 • Встановлювати рентабельність Підприємства;
 • Контролювати здійснення, покладених Власником на Підприємство завдань;

7.4. Уповноважений Власника Підприємства приймає на себе такі зобов’язання:

 • Дотримуватись установчих документів Підприємства;
 • Виконувати прийняті на себе в установленому порядку, зобов’язання щодо Підприємства;
 • Сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;
 • Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства.

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

8.2. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, благодійні внески громадян, підприємств, установ та інші надходження, включаючи централізоване капітальне та кредити.

8.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів.

8.4. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішується трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

8.5. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно чинного законодавства України.

9. Ліквідація і реорганізація Підприємства.

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) чи ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Мукачівської . При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступника.

9.3. Підприємство ліквідується у випадках:

 • Прийняття відповідного рішення Мукачівської міської ради;
 • Визнання його банкрутом;
 • Згідно рішення суду;
 • На інших підставах передбачених чинним законодавством України;

9.4. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим Власника. До складу ліквідаційної комісії входять представники Власника та Підприємства. Порядок і терміни ліквідації Підприємства, а також термін для заяви претензій кредиторів визначаються Власником.

В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно Закону України «Про банкрутство».

9.5. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають в договірних відносинах з Підприємством; яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

9.6. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10. Зовнішньоекономічна діяльність.

10.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність в таких формах:

 • Надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, згідно з даним Статутом, та відповідно до чинного законодавства України.
 • Навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі.
 • Спільну підприємницьку діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності з проведенням спільних господарських операцій.

10.2. Інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонених діючим законодавством України.

11. Внесення змін до Статуту.

11.1 Зміни і доповнення до Статуту затверджуються міським головою за погодженням з трудовим колективом Підприємства і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Прочитано 622 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box