Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Управління міського господарства/Статут Комунального підприємства “Комбінат благоустрою”
Неділя, 30 грудня 2001 22:59

Статут Комунального підприємства “Комбінат благоустрою”

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Затверджено рішенням виконавчого

Комітету Мукачівської міської ради

№____ від „__”_________20___ року

Керуючий справами Міськвиконкому

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“КОМБІНАТ БЛАГОУСТРОЮ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Мукачево 2010р.

1. Найменування та місцезнаходження Підприємства.

1.1. Комунальне підприємство “Комбінат благоустрою”, надалі комунальне унітарне підприємство, засноване на комунальній формі власності Мукачівської міської територіальної громади.

1.2. Комунальне підприємство “Комбінат благоустрою” являється правонаступником всіх майнових і не майнових прав та обов’язків ДП “Зеленбуд” на підставі Рішення Мукачівської міської Ради №148 від 26 жовтня 2007р.

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Господарським кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, іншими законодавчими актами, актами органів місцевого самоврядування м.Мукачева та цим Статутом.

1.4. Повна назва Підприємства: Комунальне підприємства “Комбінат благоустрою”. Скорочена назва підприємства: КП “Комбінат благоустрою”.

1.5. Юридична адреса Підприємства: 89600, Закарпатська область, м.Мукачево,вул.Ужгородська,17 “а”.

2. Мета і предмет діяльності.

Підприємство створене з метою :

2.1.Виконання робіт по експлуатації зовнішнього освітлення вулиць міста:

 • Поточне утримання та ремонт мережі вуличного освітлення міста:
 • Прокладання лінії енергозбереження та зв’язку місцевого призначення;

2.2.Надання платних послуг населенню та забезпечення обслуговування:

 • Надання платних ритуальних послуг населенню;
 • Виготовлення та реалізація трун, вінків, хрестів;
 • Виготовлення табличок, тарифів, написання стрічок,об’яв;
 • Надання транспортних платних послуг ;
 • Надання платних послуг, електрифікації прибудинкових територій;
 • Виписка і видача довідок про місце, дату поховання громадян, та інші погодження ;
 • Надання платних послуг по благоустрою територій парків,скверів,

 та інших об’єктів;

 • Надання платних послуг по утриманню дамб річки та каналів;
 • Надання платних послуг по утилізації твердих побутових відходів.

2.3.Відлов бездоглядних тварин :

2.4.Прибирання та утримання в належному санітарному стані площ та

 вулиць міста.

2.5.Озеленення та благоустрою міста,а також підприємств міста та району:

 • Утримання зелених насаджень.

2.6.Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни реконструкції та відновлення).

2.7.Утримання в належному санітарному стані кладовищ міста.

2.8.Комунальне підприємство “Комбінат благоустрою” для реалізації своєї мети може здійснювати і іншу діяльність не заборонену діючим законодавством України і даним Статутом.

3. Юридичний статус Підприємства.

3.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2.Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3.Підприємство має самостійний баланс,рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

3.4.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.5.Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права,нести обов’язки,бути позивачем і відповідачем в суді, а також в господарському суді Закарпатської області.

4. Статутний фонд та майно підприємства.

4.1.Статутний фонд підприємства становить 2411970,66 грн. (два мільйона чотириста одинадцять тисяч дев’ятсот сімдесят гривень 66 коп.).

4.2.Майно, передане Підприємству Власником становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Мукачівської міської територіальної громади і закріплюється за ним на праві оперативного управління.Здійснення права оперативного управління майном Підприємства відбувається в межах встановлених законодавством і цим Статутом.

4.4.Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам,крім випадків , передбачених законом.Відчужувати, віддавати в заставу майно,що належить до основних фондів, здавати його в оренду Підприємство має право лише за попередньою згодою органу управління, і як правило, на конкурентних засадах.

4.5. Джерелами формування майна Підприємства є :

4.5.1.майно, передане йому органом управління;

4.5.2.доходи отримані від надання послуг ;

4.5.3.кредити банків та інших кредиторів ;

4.5.4. капітальні вкладення і дотації з бюджету;

4.5.5.безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

4.5.6.придбання майна іншого підприємства, організації;

4.5.7.інше майно, цінності набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України.

4.6.Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника та органу місцевого самоврядування,до сфери управління якого воно входить. Збитки, завдані комунальному унітарному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5. Права та обовязки Підприємства.

5.1.Права Підприємства.

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2.Підприємство реалізує свої послуги за затвердженими цінами та тарифами.

5.1.3. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції.

5.2. Обов’язки Підприємства.

5.2.1. Підприємство організовує та забезпечує належне утримання та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення, площ та кладовищ міста.

5.2.2. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податку та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.3.Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці .

Забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці,техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.4. Підприємство здійснює заходи і вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці і своєчасні розрахунки із працівниками.

5.2.5.Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6.Підприємство здійснює бухгалтерський, лперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірність обліку та статистичної звітності.

6. Управління Підприємством.

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.

6.2.Призначення (звільнення) керівника підприємства здійснюється міським головою на контрактній основі.

Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штатний розпис за погодженням з органом управління.

6.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих,що віднесені до виключної компетенції органу управління.

Керівник Підприємства :

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

- діє від імені Підприємства, представляє його в усіх установах і організаціях;

- видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;

- розпоряджається коштами та майном, матеріальними ресурсами відповідно до чинного законодавства;

- укладає договори, видає довіреності,в тому числі із правом передорученням;

- відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

- здійснює інші функції,що не суперечать чинному законодавству.

6.5.Керівник не вправі приймати рішення, обов’язкові для органу управління.

6.6. Керівник підзвітний органу управління і організовує виконання його рішень.

6.7.Трудовий колектив та його самоврядування.

6.7.1.Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту,угоди),а також інших форм,що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

6.7.2.Трудовий колектив Підприємства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує згідно з Статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

6.8. Рішення з соціально-економічних питань,що стосується діяльності Підприємства,готуються і приймаються його керівником за участі трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.9. Право укладання колективного договору від органу управління надається керівнику Підприємства.

7. Правові відносини між уповноваженим органом управління і Підприємством.

7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми органу управління покладаються в основу діяльності Підприємства.

7.2. До виключної компетенції органу управління відноситься :

7.2.1. визначення основних напрямків діяльності Підприємства.

7.2.2. створення ліквідаційної комісії,затвердження ліквідаційного балансу.

7.2.3. встановлення розміру,форми та порядку внесення Управління міського господарства додаткових внесків.

7.3. Уповноважений орган управління має право:

7.3.1. отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства.

7.3.2. знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами.

7.3.3. встановлювати рентабельність роботи Підприємства.

7.3.4. контролювати здійснення покладених органом управління на Підприємство завдань.

7.4. Орган управління приймає на себе такі зобов’язання:

7.4.1. дотримуватись установчих документів Підприємства.

7.4.2. виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання по відношенню до Підприємства.

7.4.3. сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності.

7.4.4.не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства.

8.1.Основним Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є рентабельність.

8.2.Розмір чистого прибутку, який залишається Підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавствомУкраїни, податків та інших платежів до бюджету, відрахувань в інвестиційні фонди, використовується Підприємством на власний розсуд.

8.3. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, благодійні внески підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

8.4. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів.

8.5.Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішується трудовим колективом за участю керівника Підприємства,якщо інше не передбачається законодавством.

8.6. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9. Ліквідація і реорганізація Підприємства.

9.1. Припинення Підприємства шляхом банкрутства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Мукачівської міської ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступника.

9.3. Підприємство ліквідується у випадках :

9.3.1. прийняття відповідного рішення Мукачівської міської ради;

9.3.2. визнання його банкрутом;

9.3.3.за рішенням суду;

9.3.4.та інших випадках передбачених законодавчими актами України.

9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління. До складу ліквідаційної комісіївходять представники органу управління та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації,а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються органом управління.

В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи,які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

9.6. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту.

10.1.Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться відповідно до вимог чинного законодавства.

Прочитано 769 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box