Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Управління міського господарства/Статут Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління»
Понеділок, 31 грудня 2001 00:13

Статут Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління»

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Затверджено рішенням

17 сесії 7 скликання

Мукачівської міської ради

від 06.10.2016 р. №363

Секретар міської ради

______________ І.Г.Маняк

С Т А Т У Т

Мукачівського міського

комунального підприємства

«Ремонтно-будівельне управління»

(в новій редакції)

м. Мукачево

2016р.

1. Загальні положення

Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» (далі – Підприємство), створене шляхом реорганізації Малого державного ремонтно-будівельного підприємства «Сантехнік», Комунального підприємства «Міська шляхово-експлуатаційна дільниця» та Малого комунального підприємства «Будівельник» відповідно до рішення Мукачівської міської ради 7-ї сесії 5-го скликання від 26 жовтня 2006 року № 147 «Про реорганізацію комунальних підприємств МДРП «Сантехнік», КП МШЕД та КП «Будівельник» та являється правонаступником їх майнових і немайнових прав та обов’язків.

Рішенням Мукачівської міської ради №291 від 07.07.2016р. Комунальне підприємство «Комбінат благоустрою» було приєднано до Мукачівського міського комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління»

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським, Цивільними кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами,Указами президенти України, Постановами та Розпорядженнями КМУ, актами органів місцевого самоврядування м. Мукачево та цим статутом.

Повна назва Підприємства: Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління». Скорочена назва Підприємства: ММКП «РБУ».

Місцезнаходження Підприємства: 89600, Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Свалявська, 3.

2. Мета і предмет діяльності

Підприємство створено з метою здійснення виробничої і комерційної діяльності, виконання робіт по капітальному будівництву та проведенню аварійно-відновлюваних робіт та роботи з благоустрою в місті, в інтересах отримання прибутку.

Для реалізації зазначеної мети Підприємство здійснює такі види діяльності:

- Виконання робіт по капітальному будівництву будинків та споруд на основі укладених договорів з підприємствами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, окремим юридичним і фізичним особам;

- Проведення аварійно-відновлюваних робіт житлових та нежитлових будинків міста згідно укладених договорів;

- Поточний і капітальний ремонт покрівель на будинках житлового фонду міста по попереднім заявкам на підставі укладених договорів;

- Ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, електропостачання і опалювальних мереж, що знаходяться у житловому фонді міста на підставі укладених договорів;

- Надання послуг по технічному обслуговуванню будівельних конструкцій та технічного обладнання будинків;

- Виконання будівельних робіт, ремонту будинків та інших об'єктів;

- Забезпечення безперебійної роботи технічного обладнання будинків, усуненню пошкоджень і їх аварійно-диспетчерському обслуговуванню;

- Складання технічних умов і організації розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію та ремонт будинків, проведенню її експертизи та затвердженню;

- Утримання доріг і дорожніх споруд в технічно робочому стані;

- Проведення робіт щодо Систематичного покращення технічного стану доріг в відповідності вимогам зростаючої інтенсивності автомобільного руху;

- Нагляд за технічним станом доріг, дорожніх споруд;

- Організація і проведення робіт по поточному ремонту доріг, зливостоків і інших об’єктів благоустрою в відповідності з затвердженим планом, документацією і планами організації робіт на підставі укладених договорів;

- Організація і проведення робіт по очистці проїзної частини вулиці від снігу, а також обезпиленню їх (поливка, мийка) на підставі укладених договорів;

- Функціонування інфраструктури автомобільного міського транспорту;

- Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

- Виконання робіт по експлуатації зовнішнього освітлення вулиць міста:

 • Поточне утримання та ремонт мережі вуличного освітлення міста:
 • Прокладання лінії енергозбереження та зв’язку місцевого призначення;

- Надання платних послуг населенню та забезпечення обслуговування:

 • Надання платних ритуальних послуг населенню;
 • Надання платних послуг населенню по догляду за могилами;
 • Виготовлення та реалізація трун, вінків, хрестів;
 • Виготовлення табличок, тарифів, написання стрічок, об’яв;
 • Надання транспортних платних послуг ;
 • Надання платних послуг, електрифікації прибудинкових територій;
 • Виписка і видача довідок про місце, дату поховання громадян, та інші погодження;
 • Надання платних послуг по озелененню та благоустрою підприємствам міста та району, населенню та іншим споживачам.

- Послуги по благоустрою територій парків, скверів, та інших об’єктів;

- Утримання в належному санітарному стані дамб річки та каналів;

- Прибирання та утримання в належному санітарному стані площ та  вулиць міста.

Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» для реалізації своєї мети може також здійснювати і іншу діяльність не заборонену діючим законодавством України і даним статутом.

3. Юридичний статус Підприємства.

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути стороною по справі у судах загальної юрисдикції, а також в господарському суді Закарпатської області.

4. Статутний фонд та майно Підприємства

4.1. Статутний фонд Підприємства становить 16201549,98 (шістнадцять мільйонів двісті одна тисяча п’ятсот сорок дев ять грн. 98 коп.)

4.2. Майно, передане Підприємству органом управління, становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.3. Майно підприємства є комунальною власністю Мукачівської міської територіальної громади і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснення права оперативного управління майном Підприємства відбувається в межах встановлених законодавством і цим Статутом.

4.4. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об’єкти, що належить до основних фондів, здавати їх в оренду Підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить, і, як правило, на конкурентних засадах.

4.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому власником;

- доходи від здійснення статутної діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, юридичних та фізичних осіб тощо.

- інше майно, цінності, набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України.

4.6. Комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить. Збитки, завдані комунальному підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5. Права та обов’язки Підприємства

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою оперативну та фінансово-господарську діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свої роботи, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за фіксованими цінами.

5.2. Обов'язки Підприємства:

5.2.1. При визначенні стратегії фінансово-господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні або комунальні контракти і державні або комунальні замовлення та інші договірні зобов'язання.

Доведені у встановленому порядку державні або комунальні контракти і державні або комунальні замовлення є обов'язковими до виконання.

5.2.2. Підприємство:

 • забезпечує своєчасну сплату податків і інших зборів до бюджетів та спеціальних фондів згідно з чинним законодавством України;
 • здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт будинків, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та, як найшвидше, введення в дію придбаного устаткування, транспортних засобів, інвентарю, тощо;
 • здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;
 • придбає необхідні матеріальні ресурси у громадян, організацій, установ та суб'єктів підприємницької діяльності;
 • забезпечує виробництво та поставку продукції, товарів, робіт, послуг відповідно до державного або комунального контракту і державного або комунального замовлення, укладених договорів;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників Підприємства з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання цільових фондів Підприємства та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

В разі порушення Підприємством чинного законодавства України про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена згідно чинного законодавства України.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, оперативний облік, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, оперативного обліку, статистичної звітності.

5.4. Підприємство щоквартально подає Органу управління майном звіт про результати своєї діяльності.

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.

6.2. Призначення (звільнення) керівника здійснюється міським головою на контрактній основі.

6.3. Керівник Підприємства самостійно визначає структуру Підприємства, структуру керівництва Підприємством, встановлює штати Підприємства, вирішує всі питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом Підприємства до компетенції Органу управління майном.

6.4. Керівник Підприємства:

 • несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 • діє без довіреності від імені Підприємства, представляє Підприємство в усіх стосунках з громадянами, організаціями, установами та суб'єктами підприємницької діяльності;
 • розпоряджається коштами Підприємства та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Підприємства;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває поточні бюджетні рахунки, поточні рахунки, депозитні рахунки та інші рахунки в банківських установах;
 • несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів Підприємства;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства, в т.ч. заступників керівника Підприємства;

6.5. Заступники керівника Підприємства, керівники структурних підрозділів Підприємства призначаються на посаду на підставі укладених трудових договорів.

6.6. Орган управління майном не має права втручатися в оперативну та фінансово-господарську діяльність Підприємства.

7. Трудовий колектив

7.1. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами членів трудового колективу Підприємства (конференцією) та /або/ через їх виборні органи колективного самоврядування Підприємства.

Делегати на конференцію Підприємства обираються в розрахунку 1 делегат від 20 працівників Підприємства.

Загальні збори членів трудового колективу Підприємства (конференція) правомочні в разі присутності більше половини членів трудового колективу Підприємства (обраних делегатів). Рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.2. Для представництва інтересів членів трудового колективу Підприємства на загальних зборах членів трудового колективу Підприємства (конференції) може бути вибрано органи колективного самоврядування Підприємства, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства. Вибори органів колективного самоврядування Підприємства здійснюються таємним голосуванням строком на 2 роки. Члени органів колективного самоврядування Підприємства не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи керівника Підприємства без згоди цих органів колективного самоврядування Підприємства.

7.3. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються керівником Підприємства за участю членів трудового колективу Підприємства та /або/ органів колективного самоврядування Підприємства і відображаються у колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини членів трудового колективу Підприємства з Підприємством.

7.4. Право укладання колективного договору від імені Органу управління майном надається керівнику Підприємства, а від імені членів трудового колективу Підприємства – органам колективного самоврядування Підприємства.

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

Основними узагальнюючими показниками результатів фінансово-господарської діяльності Підприємства є рентабельність.

8.1. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці працівникам Підприємства, оплату відсотків по кредитах банківських установ, сплату податків і інших відрахувань до бюджетів та спеціальних фондів згідно з чинним законодавством України, залишається у повному розпорядженні Підприємства.

8.2. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:

 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд споживання;
 • інші фонди.

8.3. Фонд розвитку виробництва Підприємства створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кошти фонду розвитку виробництва Підприємства використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат коштів фонду розвитку виробництва Підприємства визначаються кошторисом.

8.4. Фонд споживання Підприємства створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством України.

8.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу,одержаного в результаті фінансово-господарської діяльності Підприємства.

Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці працівникам Підприємства, встановлює працівникам Підприємства конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород і доплат на умовах, передбачених колективним договором, галузевою угодою та згідно чинного законодавства України.

8.6. Умови праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства обумовлюються в контракті, який укладається між Органом управління майном та керівником Підприємства.

8.7. Умови праці та матеріального забезпечення заступників керівника Підприємства, керівників структурних підрозділів Підприємства обумовлюються в трудових договорах, які укладаються між ними особисто та Підприємством.

8.8. Відносини Підприємства з громадянами, організаціями, установами та суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах діяльності Підприємства здійснюється на підставі договорів.

8.9. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

8.10. Підприємство на підставі рішення Органу управління майном укладає договори оренди нерухомого майна (нежилі будинки, нежилі приміщення та інше), що закріплене за Підприємством на праві повного господарського відання, здійснює нагляд та контроль за виконанням умов цих договорів оренди з боку орендарів.

8.11. Підприємство виступає в суді, господарському суді, апеляційному суді, касаційному суді, третейському суді як позивач, відповідач або третя особа з усіх питань, пов'язаних з укладанням, виконанням і розірванням договорів оренди нерухомого майна (нежилі будинки, нежилі приміщення та інше), що закріплене за Підприємством на праві повного господарського відання, а також усіх спорів, пов'язаних з утриманням і експлуатацією будинків.

9. Ліквідація і реорганізація підприємства

9.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління майном або суду згідно чинного законодавства України.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном або судом. До складу ліквідаційної комісії входять представники Органу управління майном і Підприємства.

9.3. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія подає в офіційну пресу об'яву про ліквідацію Підприємства, про порядок та строк розгляду претензій кредиторів Підприємства, проводить роботу по стягненню дебіторської заборгованості Підприємства, складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію.

9.4. Майно, яке знаходилось у Підприємства і залишилось після задоволення претензій кредиторів Підприємства, використовується за рішенням Органу управління майном.

9.5. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам Підприємства, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до вимог чинного законодавства України.

Прочитано 577 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box