Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Управління міського господарства/Статут Мукачівського міського комунального підприємства «Парк»
Четвер, 04 січня 2001 15:07

Статут Мукачівського міського комунального підприємства «Парк»

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 15 сесії міської ради

7 скликання від 18.08.2016 р. №308

Секретар міської ради

______________________Маняк І.Г.

СТАТУТ

МУКАЧІВСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПАРК»

 

 

м. Мукачево 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мукачівське міське комунальне підприємство «Парк», (у подальшому – Підприємство) створене та діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охоронну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Підприємство належить до комунальної власності територіальної громади міста Мукачева.

1.3. Власником Підприємства є Мукачівська міська рада (далі – Власник). Органом уповноваженим управляти Підприємством є Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі - Орган управління).

1.4. Підприємство є комерційним.

1.5.Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.

1.6.Власник не несе відповідальності за зобов’язання Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Власника.

1.7. Повне найменування:

Українською мовою: Мукачівське міське комунальне підприємство «Парк».

Англійською мовою: Municipal enterprise of the Mukachevo «PARK».

Скорочене найменування:

Українською мовою: ММКП «ПАРК».

Англійською мовою: ME of the M « PARK ».

1.8. Місце знаходження Підприємства: 89600, м. Мукачево, площа Духновича, 2

1.9. Цей Статут визначає порядок організації і діяльності Підприємства. В своїй діяльності Підприємство керується діючим законодавством України, рішеннями виконавчого комітету та сесії Мукачівської міської ради та цим Статутом.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основними завданнями Підприємства є:

- Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності, з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України.

2.2.Предмет діяльності:

- основним предметом діяльності Підприємства є забезпечення зовнішнього благоустрою, охорони та збереження зелених насаджень парків, скверів міста.

- Підприємство отримує кошти з бюджету міста на утримання об’єктів благоустрою, які входять до його складу, згідно з рішенням Засновника, або уповноваженого ним органу.

- обслуговування парку здійснюється самостійно або на підставі договорів, укладених між Підприємством та підрядниками.

- будівництво, створення та відкриття зелених театрів, естрадно концертних, театрально-видовищних і спортивних майданчиків та залів, пересувних цирків, центрів дозвілля, бібліотек, читальних залів, відеотек, ігротек, більярдних, кегельбанів, танцювально-розважальних, інформаційно-виставкових, рекреаційно-відновлювальних залів і комплексів та інше, що не суперечить чинному законодавству.

- підготовка і проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх та інших програм.

- конструювання, будівництво, придбання, створення, встановлення і монтування різноманітних атракціонів, ігрових автоматів (механізованих, простих конструкцій, малих форм і т.д.).

- створення пересувних і стаціонарних атракціонних комплексів.

- надання послуг з прокату культурного, спортивного і туристичного інвентарю.

- організація у встановленому порядку аукціонів, лотерей, виставок продажу живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів, колективних екскурсій і лекцій з різних галузей знань, проведення свят, театралізованих виставок, карнавалів, балів-фестивалів, оглядів, конкурсів, безкоштовних та платних концертів професійних і самодіяльних колективів як у Підприємстві, так і на договірних умовах в інших установах та організаціях з продажем квитків.

- надання (послуг) іншої госпрозрахункової діяльності, не забороненої чинним законодавством.

- самостійне розпорядження прибутками від госпрозрахункової діяльності та майном, придбаним за рахунок цих прибутків.

- здача, в установленому Законом порядку, в оренду, надання в тимчасове користування будинків, споруд та іншого нерухомого майна за погодженням із Засновником або з уповноваженим органом.

- отримання коштів і матеріальних цінностей, в тому числі будинків, споруд, обладнання, транспортних засобів від державних підприємств і організацій, благодійних та інших громадських фондів і об’єднань, окремих громадян на безоплатній основі.

- укладення на госпрозрахунковій основі з науково-дослідними, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, вищими учбовими закладами та іншими юридичними особами, а також окремими громадянами договорів (угод) на розробку нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції парку, модернізації обладнання, механізації і автоматизації виробничих процесів, організації праці і виробництва.

- розроблення власними силами і на договірних засадах проектно-кошторисної документації на здійснення робіт з технічного переобладнання, реконструкції, розширення, будівництва об’єктів, споруд, розташованих на території Підприємства.

- виконання робіт з поділу земель із подальшим їх благоустроєм що включає: будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо);

- проведення монтажних робіт із забезпечення функціонування будівель, у т.ч. установлення електричних систем, слюсарні роботи для улаштування систем водопостачання, каналізації, систем тощо.

- здійснення загального прибирання внутрішніх приміщень усіх типів будівель, зовнішнього чищення будівель, спеціального чищення будівель, підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду.

- підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

2.3.Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі даного Статуту та відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Права Підприємства:

4.1.1. Підприємство за погодженням із Уповноваженим органом планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, а також, виходячи із необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.

4.1.2. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами господарювання, громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать нормам чинного законодавства України, нормативним актам Власника або Уповноваженого органу, положенням Статуту.

4.2. Підприємство має право:

4.2.1. за згодою Уповноваженого органу здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

4.2.2. користуватися іншими правами, передбаченими нормами чинного законодавства України та даним Статутом.

4.3. Обов’язки Підприємства:

4.3.1. забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів, згідно з нормами чинного законодавства України;

4.3.2. здійснювати матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства;

4.3.3. здійснювати належне утримання майна, будівництво, реконструкцію, модернізацію, а також капітальний ремонт основних фондів;

4.3.4. забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в експлуатацію придбаного обладнання;

4.3.5. створювати належні умови для високої продуктивності праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

4.3.6. здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства;

4.3.7. виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

4.3.8. належним чином виконувати інші обов’язки, передбачені нормами чинного законодавства України та цим Статутом.

4.4. Повноваження Підприємства:

4.4.1.здійснювати виробничу, торговельну та іншу господарську діяльності;

4.4.2.надавати платні послуги згідно з предметом діяльності .

4.4.3. здійснювати контроль за станом благоустрою парку, згідно Правил благоустрою м. Мукачево.

4.4.4. здійснення інших повноважень, що покладаються на Підприємство рішеннями Мукачівської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

4.5. Обов’язки Підприємства:

4.5.1. Підприємство несе відповідальність за збереження та належне утримання зелених насаджень.

5. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.2. Розмір чистого прибутку, який залишається Підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесків, передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, відрахувань в інвестиційні фонди, використовуються Підприємством на власний розсуд.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде бухгалтерську і статистичну звітність згідно з законодавством України, а також обов'язкову звітність за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.

5.4. Усі розрахунки Підприємства здійснюються у календарній послідовності надходження розрахункових документів у безготівковому та готівковому порядку через установи Банків, відповідно до вимог чинного законодавства – через органи Державної казначейської служби України.

5.5. Підприємство здійснює володіння і користування природними ресурсами у встановленому законодавством України порядку.

5.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, яка сприяє накопиченню валютних ресурсів.

6.2. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність та несе економічну відповідальність за її ефективність у порядку та за умов, визначених чинним законодавством України, а також укладеними угодами та договорами, іншими правочинами.

6.3. Підприємство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі охоронну, відповідно до цього Статуту, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України.

6.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство, має всі права учасника зовнішньоекономічних відносин, у тому числі має право:

- брати участь у створенні та роботі міжнародних охоронних організацій;

- у встановленому порядку підписувати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством України;

- організовувати співробітництво з закордонними охоронними та інформаційними громадськими і урядовими організаціями, проводити взаємообмін інформацією та досвідом роботи;

6.5. Підприємство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність.

6.6. Мати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Статутний фонд Підприємства становить 300 000 (триста тисяч) грн..

7.2. Майно, передане Підприємству Власником, становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

7.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Мукачівської міської територіальної громади і закріплюються за ним на праві оперативного управління. Здійснення права оперативного управління майном Підприємства відбувається в межах встановлених законодавством і цим Статутом.

7.4. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майно, що належить до основних фондів, здавати його в оренду Підприємство має право лише за попередньою згодою органу управління, і як правило, на конкурсних засадах.

7.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно передане йому органом управління;

- доходи отримані від надання послуг;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджету;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

інше майно, цінності набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством України;

7.6. Збитки, завдані підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

8.1. Управління Підприємством здійснює - Керівник Підприємства.

8.2. Призначення (звільнення) Керівника здійснюється міським головою на контрактній основі.

8.3. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штатний розпис.

8.4. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Власника або Органу управління майном.

8.5. Керівник Підприємства:

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, за збереження переданих на баланс спецзасобів, оргтехніки, меблів та ін.;

- організовує роботу Підприємства, забезпечує виконання покладених на нього завдань та несе персональну відповідальність за їх виконання і здійснення функцій;

- планує роботу Підприємства і аналізує стан її виконання, звітує про виконання роботи;

- визначає функціональні обов'язки працівників Підприємства та ступінь їх відповідальності;

- забезпечує і координує роботу Підприємства із структурними підрозділами міської ради при підготовці та проведенні заходів, що проводяться міськвиконкомом;

- вживає необхідних заходів щодо вдосконалення роботи Підприємства;

- забезпечує дотримання працівниками Підприємства правил внутрішнього трудового розпорядку;

- здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів, організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

8.6. В межах своїх функціональних обов’язків Керівник:

- подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;

- діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних та іноземних підприємствах і організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування.

- видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки.

- самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, затверджує штати, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства.

- приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу.

- готує подання Органу управління про заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на працівників Підприємства;

- приймає рішення, видає в межах компетенції накази та контролює їх виконання.

- вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені Засновником.

- організовує ділове листування з підприємствами, установами та організаціями у межах повноважень;

9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

9.1. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі Трудового договору (контракту, угоди). А також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. З особами, що досягли пенсійного віку, трудові відносини регулюються відповідно до контракту, який укладається між Керівником та працівником на термін, що визначений спільною згодою сторін.

9.2. Трудова діяльність працівників Підприємства здійснюється на основі укладених з ними трудових договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства. Робота окремих працівників може здійснюватись на підставі цивільно-правових договорів.

9.3. Форми, системи та розміри оплати праці працівників Підприємства визначаються при укладанні трудових договорів (контрактів) з ними на основі чинного законодавства з урахуванням результатів господарської діяльності, фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника Підприємства.

9.4. Працівники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку і на умовах встановлених діючим законодавством.

9.5. Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити Керівник Підприємства.

9.6. Мінімальний розмір заробітної плати не може бути нижчим від офіційно встановленого державою мінімального розміру заробітної плати.

9.7. Трудові відносини визначаються відповідно до колективного договору, Кодексу законів про працю, а також Правил внутрішнього розпорядку Підприємства, Положення про оплату праці та інших локальних актів.

10. ВІДОМОСТІ, ЩО Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА СТАНОВЛЯТЬ КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

10.1. Порядок забезпечення, використання відомостей, що становлять комерційну та конфіденційну інформацію Підприємства, визначається у відповідному Положенні, яке затверджується керівником.

10.2. Посадові особи, працівники Підприємства повинні зберігати та не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства можуть надходити від Власника, Органу Управління і трудового колективу Підприємства.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту підприємства затверджує Власник. Зміни та доповнення до Статуту підприємства підлягають державній реєстрації.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника або суду.

12.2. Реорганізація Підприємства відбувається відповідно до рішення Власника. При реорганізації Підприємства усі її права та обов'язки переходять до її правонаступників.

12.3. Підприємство ліквідується:

12.3.1. за рішенням Власника;

12.3.2. на підставі рішення Господарського суду;

12.3.3. якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством і, в передбачений рішенням термін, не забезпечене дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

12.3.4. якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи та рішення про створення Підприємства;

12.3.5. на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

12.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Власником Підприємства або за його дорученням Органом управління. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по керуванню справами Підприємства.

12.5. Власник Підприємства, суд, що ухвалив рішення про ліквідацію Підприємства, встановлює порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для виявлення претензій кредиторам.

12.6. Ліквідаційна комісія розміщує в офіційній пресі за місцем розташування Підприємства публікацію про її ліквідацію та про порядок та терміни висунення кредиторами претензій.

12.7. Претензії кредиторів до Підприємства задовольняються з її майна у встановленому законом порядку.

12.8. Підприємство вважається ліквідованим (реорганізованим) з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Прочитано 585 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box