Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ економіки/Мукачево - місто відкритих сердець запрошує!
П'ятниця, 05 січня 2018 12:54

Мукачево - місто відкритих сердець запрошує!

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

Мукачево є містом обласного значення, яке розташоване в центральній частині Закарпатської області та займає територію площею 27,9 тис. кв.м вздовж річки Латориця. За економічним потенціалом та кількістю населення (близько 86 тис.) місто займає друге місце в області. Відтак Мукачево є однією з найяскравіших перлин Срібної землі – Закарпаття. Воно має давню і славну історію. Минуло вже 1120 років з часу першої писемної згадки про місто. Знаменною подією в житті Мукачева стало 22 травня 1376 року, коли королева Угорщини та Польщі Єлизавета, яка володіла Мукачівською домінією, подарувала місту грамоту на право користуватися власною печаткою. Таким чином в цей знаменний день Мукачево отримало статус міста. Покровителем міста є Святий Мартин, який зображений на гербі Мукачева і тримає його під своєю охороною. Важливим є й те, що місто знаходиться на перетині історично сформованих торговельних шляхів, а нині міжнародних залізничних та автомобільних магістралей на відстані 40-50 км від кордону зі Словаччиною та Угорщиною та на відстані 90-100 км від кордону з Польщею та Румунією. Це сприяє розвитку транскордонного співробітництва та залученню іноземних інвестицій в місто. Зокрема в Мукачеві працює близько 100 підприємств з іноземними інвестиціями. Найбільшими країнами-інвесторами в економіку міста є Австрія, Угорщина, Німеччина та США. Серед галузей економіки найбільші обсяги інвестицій залучаються в машинобудування, виробництво електричного устаткування та товарів, деревообробну та легку промисловість.

За свою багатовікову історію місто неодноразово перебувало у складі різних держав. Це наклало істотний відбиток на культуру, архітектуру, національно-етнічний склад та традиції Мукачева. Тут в мирі та злагоді проживають українці, росіяни, угорці, німці, роми, білоруси, словаки, євреї, болгари та представники інших національностей. Саме завдяки своїй багатовіковій та багатонаціональній історії місто стало своєрідним колоритним поєднанням архітектурних, культурних особливостей різних народностей. Саме тому воно є надзвичайно цікавим та привабливим для туристів. Відтак розвиток туризму та туристично-рекреаційної галузі є одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасного Мукачева. Щороку кількість бажаючих відвідати місто невпинно зростає. Мукачево вражає гостей не тільки своєю багатовіковою історією, легендами, традиціями, пам'ятками архітектури, серед яких найбільш яскравими є, звичайно, замок “Паланок”, Білий палац графів Шенборн, Собор Св. Мартина зі стародавньою каплицею Св. Йосипа, Свято-Миколаївський жіночий монастир та багато інших, але і можливостями для відпочинку на будь-який смак. Для гостей міста працює розгалужена мережа готельних закладів, туристичних агенцій, ресторанів та кав'ярень, кінотеатр, драматичний театр, прокатні пункти велосипедів та туристичного спорядження, торгівельно-розважальні центри, які можуть задовольнити смаки навіть найвибагливіших туристів. Також в місті відкриті для відвідувачів картинні галереї, мережа постійно діючих салонів продажу сувенірних виробів, музей дерев'яних церков Закарпаття, дегустаційні зали вина та меду, кондитерські будинки, майстерні шоколаду та карамелі та багато чого іншого. Сприяють розвитку туризму та промоції міста і фестивалі, які щороку відвідує все більша кількість гостей не тільки з України, але із-за кордону. Серед найбільш відомих варто зазначити Міжнародний фестиваль-конкурс «Червене вино», фестиваль крафтового пива “Варишське пиво”, День Святого Мартина тощо.

Отож, запрошуємо всіх відвідати наше водночас старовинне та відкрите для кожного місто і відчути його багатонаціональний колорит, стародавні традиції та історію, оповиту легендами про Святого Мартина та замок “Паланок”!

Welcome to Mukachevo - City of Open Hearts!

Mukachevo is a city of regional importance, situated in the center of Transcarpathian region and covers an area of 27.9 thousand sq. m along the Latorytsia river. With the economic potential and population (about 86 thousand people) city occupies the second lace in the region. Therefore Mukachevo is one of the brightest jewels of Silver Land - Transcarpathia. It has a long and glorious history. 1120 years have passed since the first written mention of the city. Significant event in the life of Mukachevo was on May 22, 1376, when Queen Elizabeth of Hungary and Poland gave the city right to use its own seal. So in this auspicious day Mukachevo received city status. Patron of Mukachevo is St. Martin, which is depicted on the emblem of Mukachevo and keeps it under his protection. Important is the fact that the city is located at the intersection of historical trade routes, and now international rail and highways at a distance of 40-50 km from the border with Slovakia and Hungary and at a distance of 90-100 km from the border with Poland and Romania. This fact promotes cross-border cooperation and attraction of foreign investment to the city. In particular in Mukachevo function about 100 enterprises with foreign investments. The largest investor countries to the economy of the city is Austria, Hungary, Germany and the USA. Among the economic sectors most investments are involved in mechanical engineering, electrical equipment production, wood and light manufacturing.

During its long history Mukachevo was a part of various states. This fact significantly influenced culture, architecture, ethnic composition and traditions of Mukachevo. Repsentatives of various nationalities live here in peace and harmony - Ukrainian, Russians, Hungarians, Germans, Roma, Belarusians, Slovaks, Jews, Bulgarians and other nationalities. Due to its centuries-old and multinational history city had become a colorful mix of architectural and cultural characteristics of different nationalities. That is why it is very interesting and attractive for tourists. Therefore, the development of tourism and recreational industry is one of the priorities of modern Mukachevo. Every year the number of its visitors is increasing. Mukachevo impsses guests not only by its history, legends, traditions, architectural monuments, the most beautiful of which are castle "Palanok", White Palace of Schonborn Counts, Cathedral of St. Martin along with ancient Chapel of St. Joseph, St. Nicholas nunnery and many others, but also by conditions for recreation for every taste. At guests disposal is an extensive network of hotels, travel agencies, restaurants and coffee shops, movie theater, drama theater, bicycle rental, commercial and entertainment centers that can satisfy even the most demanding tastes of tourists. Also in the city for visitors are open art galleries, a network of souvenir shops, museum of wooden churches of Transcarpathia, wine and honey tasting rooms and cellars, confectionery house, workshops of chocolate and caramel, etc. Festivals, that each year attend a growing number of visitors not only from Ukraine, but from abroad promote tourism development of Mukachevo. Among the most famous are festival-competition "Chervene Vyno", festival of craft beer "Varyshske Beer" St. Martin's Day.

So, we invite you to visit our old and at the same time open to everyone city and experience its multi-color, ancient traditions and history, full of legends about St. Martin and the castle "Palanok"!

Відділ економіки

Department of economy

Варто відвідати в Мукачеві.

Worth to visit in Mukachevo.

Замок “Паланок”.У південно-західній частині Мукачева стоїть овіяний легендами і бойовою славою Мукачівський замок, один із найцінніших історичних і воєнно-архітектурних пам'яток України національного значення ХІV-ХVІІ ст. Замок розташований на горі вулканічного походження висотою 68 м і займає площу 13 930 кв.м. Тут вершилися доленосні для міста і його жителів події. Подібних до Мукачівського замку в Європі залишилося не більше п'яти. Тут досі витає лицарський дух. З 1396 по 1414 роки замком володів Подільський князь Федір Корятович. Він значно розбудував і укріпив замок, перетворивши його у свою резиденцію та наказав викопати 85 метровий колодязь. В 1633 р. володарем Мукачівського замку став Трансільванський князь Дєрдь І Ракоці з правом успадкування. Князі династії Ракоці перетворили замок в столицю свого князівства і володіли ним до 1711 року. З 1703 по 1711 р. замок стає оплотом національно-визвольної війни угорського народу проти австрійського гніту. В 1782р. тут відкривається політична в'язниця Австрійської монархії, в якій протягом більше ніж 100 років перебувало понад 20 тисяч в'язнів. В період Чехословацької республіки в замку були розташовані військові частини. Нині в Мукачівському замку працює історичний музей з площею експозицій біля 2500 кв.м.

Castle "Palanok". In the southwestern part of Mukachevo is situated surrounded by legends and military glory Mukachevo Castle, one of the most valuable historical, military and architectural monuments of national importance in Ukraine of ХІV-ХVІІth centuries. The castle is situated on the hill of volcanic origin of height 68 meters and covers an area of 13 930 sq.m. In Europe there is no more than five such castles like Mukachevo one. Knight's spirit still soars here. From 1396 to 1414 years Podolsky Prince Fedir Koriatovych was an owner of the castle. He greatly strengthened and rebuilt the castle, turning it into his residence and ordered to dig a 85 meter deep well. In 1633 the owner of Mukachevo Castle was Transylvanian Prince Gyorgy I Rakoczy. Rakoczy dynasty turned castle into a capital of their principality and owned it until 1711. From 1703 to 1711 the castle became a citadel of the national liberation war of the Hungarian people against Austrian empire. In 1782 political prison of Austrian monarchy was in castle, in which during for more than 100 years were imprisoned more than 20 thousand prisoners. During the Czechoslovak Republic military base was in the castle. Today in Mukachevo Castle is a historical museum with an area of expositions about 2500 sq.m.

Білий палац” графів Шенборн. Палац графів Шенборн, відомий також як “Білий палац” є надзвичайно цінною пам’яткою палацової архітектури ХVІІ-ХVІІІ ст. національного значення. Палац було споруджено у другій половині ХVІІ століття трансільванськими князями династії Ракоці. В 1728 році, палац передається разом з величезними земельними угіддями в подарунок німецькому графу Шенборну-Бухгейму. Тоді він слугував місцем урочистих прийомів іноземних послів. В 1747 році, одноповерхова споруда була перебудована і значно розширена за проектом відомого німецького архітектора Йоганна-Бальтазара Неймана. З 7 серпня 1979 року в будівлі палацу було відкрито першу на Закарпатті дитячу художню школу імені Міхая Мункачі, яка діє в цій будівлі донині.

"White Palace" of Count Schonborn. Schonborn Palace also known as the "White Palace" is a valuable monument of palace architecture of the XVII-XVIIIth centuries of national importance. The palace was built in the second half of the XVIIth century by Transylvanian princes of Rakoczy dynasty. In 1728, the palace was transferred with huge parkland to german Count Schonborn-Buhheym. Palace served as a place for receptions of foreign ambassadors and guests. In 1747, one-story building was rebuilt and greatly extended by the famous german architect Johann Balthasar Neumann. On August 7, 1979 in the palace was opened first in Transcarpathia children's art school named after Mihaly Munkacsy.

Мукачівська ратуша. Мукачівська ратуша розташована в самому серці міста на центральній площі та являє собою триповерхову адміністративну будівлю зведену на початку XX сторіччя (1904 рік) у стилі сецесії з елементами неоготики. Споруда зведена за проектом будапештського архітектора Яноша Бабули-молодшого. З трьох сторін вежі ратуші розташовані куранти - робота годинникаря Йосипа Шовінського. Наразі в будівлі ратуші працює адміністрація міста. У великій сесійній залі міської ратуші розміщено експозицію копій картин визначного мукачівця, засновника реалістичної школи угорського живопису ХІХ ст. Міхая Мункачі.

Mukachevo City Hall. Mukachevo City Hall is located in the heart of the central square of Mukachevo and is a three storey administrative building built in the early XXth century (1904) in the Art Nouveau style with Gothic Revival elements. The building was built by Budapest architect Janos Babuly junior. On three sides of the tower are clocks - work of watchmaker Joseph Shovinskyy. Currently, the City Hall is a place of location of city administration. In a large assembly hall there is an exhibition of copies of paintings of prominent resident of Mukachevo, founder of the realist school of Hungarian painting of the XIXth century Mihaly Munkacsy.

Собор Святого Мартина та каплиця Святого Йосипа. Кафедральний Собор Святого Мартина — одна з визначних пам'яток Мукачева. Собор відноситься до Мукачівської Дієцезії Римо-Католицької Церкви.Костел Святого Мартина був побудований в 1904 році та названий на честь одного з найшанованіших святих і покровителя МукачеваСвятого Мартина. Костел Святого Мартина зводився на місці старого католицького храму, однієї з перших культових споруд у Мукачеві, яка існувала за часів правління королеви Єлизавети. Перлина костелу — старовинна каплиця Святого Йосипа, яка знаходиться поряд з храмом датується XIV століттям. Це єдина будова, яка вціліла від колишнього храму. Каплиця виконана в готичному стилі та являє собою кам'яну споруду з вузькими стрілчастими вікнами, укріплену з усіх боків могутніми опорами.

St. Martin Cathedral and St. Joseph Chapel. Cathedral of St. Martin - one of the prominent attractions of Mukachevo. Cathedral belongs to Mukachevo Diocese of Roman Catholic Church. St. Martin Cathedral was built in 1904 and was named after patron of Mukachevo - St. Martin. It was built on the place of an old catholic church, one of the first religious places in Mukachevo, which existed during the reign of Queen Elizabeth. Pearl of the Cathedral is an ancient chapel of St. Joseph, which is located near the temple and dates from the XIVth century. This is the only structure that survived from the old church. The chapel is Gothic and is a stone building with narrow lancet windows, fortified on all sides by powerful supports.

Собор Успіння Пресвятої Богородиці. Греко-католицький єпархіальний храм Успіння Пресвятої Богородиці Мукачівської єпархії побудований в 1829-1859 роках завдяки ініціативі видатного закарпатського ученого В. Довговича. Мукачево було центром греко-католицької єпархії до 1780 року, коли єпископ Андрій Бачинський переніс резиденцію в Ужгород.

Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin. Greek Catholic diocesan Church of the Assumption of the Blessed Virgin of Mukachevo Eparchy was built in 1829-1859 years on the initiative of the famous Transcarpathian scientist V. Dovhovych. Cathedral was a center of Mukachevo Greek Catholic Eparchy till 1780, when Bishop Andreii Bachynskyi moved residence to Uzhgorod.

Мукачівський Свято-Миколаївський жіночий монастир — православний жіночий монастир на Чернечій горі в Мукачеві, який перебуває у віданні Мукачівської і Ужгородської єпархії Української православної церкви. Історія заснування Мукачівського монастиря сягає своїм корінням ХІ ст., коли в Чернечій горі були створені перші монаші печери. В 1360 році на правому березі р. Латориця подільський князь Федір Корятович будує церкву та корпус для переселення монахів з існуючої печерної обителі. Зберігся переказ, що обходячи землі для вибору місця для майбутнього монастиря князь Федір раптом побачив Ангела, який стояв над річкою та вказував на Чернечу гору, де і було збудовано першу дерев'яну церкву.

Mukachevo St. Nicholas nunnery - Orthodox nunnery on Chernecha Mountain in Mukachevo, which belongs to Mukachevo and Uzhgorod Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church. History of Mukachevo nunnery goes back to the XIth century, when on Chernecha Mountain were created the first monastic caves. In 1360, on the right bank of the river Latorytsia Podolsky Prince Fedir Koriatovych built a church for the relocation of existing religious cave monastery. According to ancient legend during selection of place for future monastery Prince Fedir suddenly saw an angel standing above the river and pointed on Chernecha mountain where should be built the first wooden church.

Історія та традиції виноградарства та виноробства нашого краю

Відомо, що виноград у нашому краї вирощували вже у III столітті.

Перші кочові племена угорців, які прийшли зі сходу на початку Х століття в

Дунайську улоговину, очевидно, завезли середньоазіатські пізні столові сорти

винограду. В 1254 році угорський король Бейла IV для заселення спустошеної місцевості

запросив німецьких та італійських виноградарів і виноробів (вінцлерів). Він надав

колоністам і населенню краю право закладати виноградники, виготовляти і

продавати вино, звільнивши їх на 10 років від податків і церковної десятини.

На початку XVI століття виноградарство краю починає розвиватися

інтенсивніше. Мукачівські та берегівські вина потрапляють на столи європейських монархів.

В період турецького протекторату під виноградники були освоєні майже всі південні схили вулканічних горбів від Токаю, через Ужгород, Середнє, Мукачево, Берегове, Виноградове і далі до Хуста. Мабуть, в цей час побудовано перші винні підвали в Мужієві та Середньому, тераси на Чорній горі.

Після Карловецького миру (1699 р.) закінчилося майже двовікове турецьке панування в Угорщині. Виноградарство краю розвивається швидкими темпами. Вина Закарпаття експортуються в Прусію, Польщу, Росію. Особливо цінуються середнянські вина.

У XIX столітті виноградарство Закарпаття розвивається під впливом Франції, Італії, Німеччини, з яких завозиться садівний матеріал, запозичується агротехніка.

У 1891 році у Мукачеві було засновано школу садівників і виноградарів, а у 1903 році мукачівські виноградарі вступили у «Товариство виноградарів Угорщини».

На початку Першої світової війни площа виноградників вже становила 3 тис. га. За період з 1919 по 1938 рік, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини, ця площа зросла до 4,5 тис.гектарів. Після колективізації почалися масові посадки виноградників.

Створено спеціальний винтрест, розсадницьку базу. Вже в 1953

році площі виноградників зросли до 5400 га. Щороку закладалось

по 1200—1500 га нових насаджень. У 1960 році виноградники (без

індивідуального сектора) займають площу 14,5 тис. га, чого не

знала історія краю. Проте після славнозвісної антиалкогольної

кампанії другої половини 80-х років ХХ-го століття, площі виноградних насаджень скоротилися більше як на 10 тисяч гектарів. Сьогодні розвивається приватне виноградарство та виноробство. Винороби краю активно працюють над розширенням площ виноградників та створенням нових авторських вин.

History and traditions of winegrowing and winemaking of our region.

It is known that grapes have been cultivated in our region in the III century. The first Hungarian nomadic tribes who came from the east in the early Xth century to the Danube basin apparently delivered late Asian table sorts of grapes. In 1254 the Hungarian King Bela IV to populate the devastated areas invited German and Italian viticulturists and winemakers. He gave to colonists and people right to create vineyards, produce and sell wine without paying taxes for 10 years.

At the beginning of the XVIth century viticulture of land begins to develop intensively. Mukachevo and Beregovo wines begin to appear on tables of European monarchs.

During the Turkish protectorate vineyards covered almost all the southern slopes of the volcanic hills from Tokay through Uzhgorod, Serednie, Mukachevo, Beregovo, Vynogradovo to Khust. Perhaps at that time were built the first wineries in Muzievo and Serednie, terraces on Chorna Mountain. After Karlowitz Peace (1699), nearly two centuries of Turkish domination in Hungary ended. Viticulture of region is growing rapidly. Wines of Transcarpathia are exported to Prussia, Poland and Russia. Especially wines from Serednie are popular. In the XIXth century winemaking of Transcarpathia develops under the influence of France, Italy, Germany, from where was imported planting material, borrowed agricultural technology.

In 1891 school for gardeners and winegrowers was founded in Mukachevo, and in 1903 they entered the Association of winegrowers of Hungary. At the beginning of World War I the area of vineyards was 3000 ha. During the period from 1919 to 1938, when Transcarpathia was a part of Czechoslovakia, this area has increased to 4500 ha. After collectivization massive planting of vineyards has started. Already in 1953 area of vineyards increased to 5400 hectares.

Annually 1200-1500 hectares of new plantations were planted. In 1960, the vineyards (no individual sector) covered an area of 14500 hectares. However, after the famous anti-alcohol campaign, the area of vineyards decreased by more than 10000 hectares. Today, private viticulture and winemaking is developing. Winemakers actively work to increase the area of vineyards and to create new wines.

Про фестиваль-конкурс «Червене вино»

З метою відродження та зміцнення давніх традицій закарпатців-виноробів,

які з глибин віків прославляли наш край виробництвом благодатного напою у

1995 році було започатковано фестиваль- конкурс «Червене вино».

Щороку фестиваль традиційно проводиться на свято Святого Василя

(Старий Новий рік), який відзначається 14 січня, збираючи на центральній площі

міста велику кількість мешканців та гостей з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя.

Варто відзначити, що кількість бажаючих взяти участь у фестивалі збільшується з року в рік.

Солодке і напівсолодке, сухе і напівсухе, вишукане і авторське, купажоване та ординарне, холодне і гаряче, з дерев’яних бочок, скляних бутлів, дороге і не дуже, кожен знайде вино на свій смак.

Кращих серед виноробів-аматорів визначає журі, яке складається з висококваліфікованих фахівців

виноробства. Вина-переможці визначаються у номінаціях — найкраще червоне та біле вино та вино міського голови.

Переможців нагороджують дипломами, а також вівцями, поросятами, лантухами борошна, винними діжками, тощо. У цьому велика заслуга і щедрих спонсорів.

Окрім різноманіття вин, гості свята також мають змогу скуштувати і традиційні закарпатські страви – пікницю, гурку, картоплю по-домашньому,баники, бограч-гуляш, кремзлики і традиційний шашлик.

Упродовж фестивалю мукачівці та гості міста мають також чудову нагоду долучитися до виступів відомих фольклорних колективів Закарпаття, юних колядників загальноосвітніх закладів міста,

оскільки саме на Василя в Мукачеві проходить міський та обласний фестивалі колядницьких

колективів та вертепів. Також хорошою традицією фестивалю стало проведення міжнародної туристичної конференції з питань розвитку виноградарства, виноробства, туризму та транскордонного співробітництва за участі поважних гостей із-за кордону. Це почесні консули, винороби, виноградарі, сомельє, експерти у галузі туризму та транскордонної співпраці з Угорщини, Словаччини, Австрії, Молдови та Хорватії. Загалом фестиваль став хорошою традицією, яка збирає поціновувачів сонячного напою зі всієї України та країн Європи.

About the Festival-Contest "Chervene Vyno"

For the purpose of recovery and strengthening of ancient traditions of Transcarpathian winemakers, which from the depths of centuries glorify our region producing wine, in 1995 was launched festival- competition "Chervene Vyno". Each year the festival is traditionally held on the feast of St. Basil (Old New Year), that is celebrated on January, 14, gathering on the central square of Mukachevo a large number of residents and visitors from all over of Ukraine and abroad.

It should be noted that the number of applicants to participate in the festival is increasing year by year.

Sweet and semi-sweet, dry and semi-dry, elegant and author, blended wine and ordinary, cold and hot, in wooden barrels, glass bottles, expensive and not very expensive, everyone will find a wine to every taste. Best of amateur winemakers are determined by the jury, which consists of highly qualified specialists in the sphere of winemaking. Wines are defined winners in the categories - the best red and white wine and wine of mayor.

The winners are awarded with diplomas and sheep, pigs, sacks of flour, wine barrels, and so on. This is the great merit of generous sponsors.

In addition to the variety of wines, guests also have the opportunity to taste and enjoy traditional Transcarpathian dishes - piknytsia, hurka, home-style potatoes, banyky, bohrach, kremzlyky and traditional shashlyk.

During the festival guests also have an excellent opportunity to join the performances of famous folk groups and young carollers from Transcarpathia and schools of Mukachevo, since at this time in the city is held regional festivals of carollers and Christmas-cribs.

Also good tradition of the last years is an international tourism conference on the development of viticulture, winemaking, tourism and cross-border cooperation involving the guests from abroad. They are honorary consuls, winemakers, wine growers, sommeliers and experts in the field of tourism and cross-border cooperation from Hungary, Slovakia, Austria, Croatia and Moldova. So, the festival has become a good tradition that collects connoisseurs of solar beverage from all over of Ukraine and Europe.

Кращі винороби фестивалю-конкурсу «Червене вино»:

1.Василь Анталовський, приватний винороб, Закарпатська обл., Мукачівськийрайон, с. Бобовище, вул.Гагаріна,76, тел. +38 (066) 2677320.

2.Йосип Машіка, винороб-виноградар, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Зелена, 9, тел. +38 (03131) 59419, +38(050)7888393.

3.Іван Урста, виноградар-винороб-дегустатор, Закарпатська обл., Берегівський район, с. Великі Береги, вул. Газдо, 125, тел. +38(03141) 56228, моб. тел. +38(066)2113917, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , www.bereg-wine.org.ua.

4.Карло Шош, винороб, Закарпатська обл., Берегівський район, с.Кідьош, вул.Раковці, 52, тел. +38 (050) 9047266, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , http://www.sasspince.com.ua.

5. Олександр Ковач, винороб, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 18 Б, тел. +38(0312) 61-75-89, +38 (063) 352-37-73. http://www.winehall-shardone.com.ua

The best winemakers of the Festival-Contest “Chervene Vyno”

1.Vasyl Antalovskyi, private winemaker, Transcarpathian region. Mukachevo district, Bobovyshche village, 76, Gagarina, Str., tel. +38 (066) 2677320.

2.Yosyp Mashika, winemaker, wine grower, Transcarpathian region, Mukachevo, 9, Zelena, Str., tel. +38 (03131) 59 419, +38 (050) 7888393.

3.Ivan Ursta, grower-winemaker-taster, Transcarpathian region, Beregovo district, Velyki Berehy village, 125, Gazdo, Str., tel. +38 (03141) 56 228, mob. tel. +38 (066) 2113917, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., www.bereg-wine.org.ua.

4.Karlo Shosh, winemaker, Transcarpathian region, Beregovo district, Kidosh village, 52, Rakovtsi, Str., tel. +38 (050) 9047266, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., http://www.sasspince.com.ua.

5. Oleksandr Kovach, winemaker, Transcarpathian region, Uzhgorod, 18 B Voloshyna Str., tel. +38(0312) 61-75-89, +38 (063) 352-37-73. http://www.winehall-shardone.com.ua

Контакти:

Мукачівська міська рада, Виконавчий комітет

89600, м. Мукачево, пл. О.Духновича, 2

Управління економіки та транскордонного співробітництва

Тел.: (+3803131) 54849

Веб сайт: http://mukachevo-rada.gov.ua/

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Contacts:

Mukachevo City Council, Executive Committee

89600, Mukachevo, 2, O. Duhnovicha Sq.

Department of economy and cross-border cooperation

Tel .: (+3803131) 54849

Website: http://mukachevo-rada.gov.ua/

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прочитано 323 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box

Консоль налагодження Joomla

Сесія

Інформація облікового запису

Використання пам'яті

Запити до бази даних