Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ охорони здоров'я/Положення про відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради
Субота, 21 грудня 2013 14:13

Положення про відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради (надалі - Відділ) утворюється Мукачівською міською радою та є її виконавчим органом.

1.2. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням, штамп встановленого зразку, бланк.

1.3. У межах своїх повноважень Відділ має право укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.4. У своїй діяльності Відділ є підконтрольним й підзвітним Мукачівській міській раді, підпорядковується Мукачівському міському голові та першому заступнику Мукачівського міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.5. Відділ є неприбутковою організацією, не є платником податку як неприбуткова організація у порядку та на умовах, встановлених п.133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету і є головним розпорядником коштів закладів, підприємств та установ охорони здоров’я, які розташовані на території міста та перебувають у комунальній власності територіальної громади міста. Обсяг видатків на утримання Відділу затверджує Мукачівська міська рада, які використовуються виключно на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників, працівників Відділу та підпорядкованих закладів, підприємств та установ охорони здоров’я (окрім плати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб.

1.8. Надання платних послуг підпорядкованими закладами та установами охорони здоров’я, юридичним та фізичним особам здійснюється згідно з Переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України в галузі охорони здоров’я, а також на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

1.9. Підпорядковані заклади та установи охорони здоров’я використовують отримані доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, а також видатків на інші напрямки для реалізації цілей та завдань визначених їх установчими документами.

1.10. На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.11. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України і департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій Мукачівської міської ради Закарпатської області, виконавчого комітету Мукачівської міської ради Закарпатської області, розпорядженнями Мукачівського міського голови, іншими нормативними актами, цим Положенням та технологічними картками.

1.12. Положення про Відділ затверджується Мукачівською міською радою Закарпатської області у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.13. Посадові інструкції начальника Відділу, працівників відділу затверджуються Мукачівським міським головою.

1.14. При Відділі можуть створюватись структурні підрозділи в межах затверджених асигнувань.

1.15. Майно комунальної власності належить Відділу на правах оперативного управління.

1.16. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.

1.17. До сфери управління Відділу належать заклади, підприємства та установи охорони здоров’я територіальної громади міста. Відділ охорони здоров’я є Уповноваженим органом, до сфери управління якого належать: КНП “Мукачівська ЦРЛ”, КНП “ЦПМСД м. Мукачево”, ММКП “Соціальна аптека”.

1.18. Повне найменування Відділу — ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

1.19. Скорочене найменування Відділу — ВОЗ ВК ММР.

1.20. Юридична адреса Відділу: 89600,Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, площа Духновича, 2.

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Структуру та штат Відділу затверджується Мукачівською міською радою Закарпатської області, штатний розпис Відділу — Мукачівським міським головою. Відділ складається з начальника Відділу, заступника начальника Відділу, головних спеціалістів Відділу та інспекторів Відділу.

2.2. Організація і контроль бухгалтерського обліку, фінансової звітності, виконання кошторисів видатків закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування покладається на головного спеціаліста відділу охорони здоров’я.

2.3. Відділу підпорядковані, підконтрольні й підзвітні підприємства, заклади та установи охорони здоров’я, які розташовані на території м.Мукачева та перебувають у комунальній власності територіальної громади.

2.4. Відділ очолює начальник. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Мукачівського міського голови за рекомендацією конкурсної комісії Мукачівської міської ради або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняється з посади розпорядженням Мукачівського міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.5. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування.

2.6. Працівники Відділу призначаються на посаду розпорядженням Мукачівського міського голови за рекомендацією конкурсної комісії Мукачівської міської ради або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням Мукачівського міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Начальник Відділу, заступник начальника Відділу, головні спеціалісти Відділу та інспектори Відділу несуть відповідальність за роботу Відділу та виконують обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

2.8. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника начальника Відділу, а при його відсутності – на іншого працівника Відділу, визначеного розпорядженням Мукачівського міського голови.

2.9. Робота Відділу ведеться у відповідності з планом роботи, який складається на підставі планів роботи Мукачівської міської ради Закарпатської області, доручень керівництва, директивних документів вищих інстанцій, завдань та функцій Відділу.

2.10. Діловодство Відділу здійснюється у відповідності до номенклатури справ Відділу.

2.11. Начальник Відділу:

2.11.1. здійснює керівництво діяльністю Відділу;

2.11.2. несе відповідальність за невиконання покладених на Відділ завдань;

2.11.3. визначає ступінь відповідальності інших працівників Відділу;

2.11.4. подає кошториси, план асигнувань, фінансові плани підпорядкованих закладів охорони здоровя, штатний розпис Відділу на затвердження Мукачівським міським головою;

2.11.5. видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

2.11.6. розпоряджається коштами в межах затверджених кошторисних призначень на утримання Відділу та підпорядкованих йому закладів і установ охорони здоров’я комунальної власності Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади

2.11.7. затверджує кошториси, фінансові плани, плани асигнувань розпорядникам коштів нижчого рівня;

2.11.8. укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Відділу;

2.11.9. відкриває і закриває рахунки в установах Державного Казначейства України, має право першого підпису на банківських документах;

2.11.10. контролює ведення діловодства, організовує збереження документації і майна Відділу;

2.11.11. веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян, юридичних осіб;

2.11.12. інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Мукачівської міської ради, розпоряджень міського голови в частині охорони здоров’я та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації в межах компетенції;

2.11.13. розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, забезпечує підвищення працівниками Відділу їх ділової кваліфікації;

2.11.14. застосовує заходи щодо стимулювання, заохочення, дисциплінарної та іншої відповідальності керівників закладів та установ охорони здоров’я, що підпорядковані Відділу, та працівників Відділу;

2.11.15. готує пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств охорони здоров’я міського підпорядкування;

2.11.16. Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Підприємства закладу охорони здоров'я, укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

2.11.17. Здійснює організацію та приймає рішення про утворення спостережної ради і затвердження її персонального складу при закладах охорони здоровя міста Мукачева;

2.11.18. координує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Мукачівської міської ради;

2.11.19. бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, симпозіумах тощо;

2.11.20. підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

2.11.21. представляє Відділ перед державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі громадськими організаціями;

2.11.22. здійснює зовнішньоекономічну діяльність у галузі охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства;

2.11.23. відряджає, на взаємовигідних умовах, фахівців системи охорони здоров'я для участі в міжнародних виставках, конгресах, ярмарках тощо або приймає у себе іноземних фахівців;

2.11.24. здійснює інші повноваження, визначені законом.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями та функціями Відділу є:

3.1.1. Забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення на території міста Мукачева.

3.1.2. Вивчення стану здоров’я населення, розробка заходів щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє збільшенню продовження життя людей.

3.1.3. Організація сумісно з управлінням освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради медичного обслуговування в закладах освіти та дитячих оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді м.Мукачево, або передані їй.

3.1.4. Контроль за забезпеченням, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення міста лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

3.1.5. Контроль за проведенням систематичного обстеження (диспансеризації) осіб, що відносяться до декретованих груп.

3.1.6. Контроль за наданням медичної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

3.1.7. Контроль за реалізацією заходів, що спрямовані на профілактику соціальних захворювань (венеричних, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ-інфекції тощо).

3.1.8. Здійснення спільно з іншими виконавчими органами Мукачівської міської ради необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної держадміністрації та населення про них, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

3.1.9. Координація роботи закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування сумісно з Мукачівською міськрайонною філією ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України” своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.

3.1.10. Контроль за проведенням закладами та установами охорони здоров’я міського підпорядкування спільно з Мукачівською міськрайонною філією ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України” профілактичних та протиепідемічних заходів, контроль за проведенням медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та санітарно-епідеміологічними правилами і нормами у межах встановлених законом повноважень.

3.1.11. Сумісно з іншими виконавчими органами Мукачівської міської ради забезпечення реалізації державних та місцевих програм боротьби з туберкульозу, СНІДом, наркоманією, алкоголізмом тощо, їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

3.1.12. Спільно з іншими виконавчими органами Мукачівської міської ради проведення державної політики у сфері охорони материнства та дитинства, розроблення і здійснення контролю за виконанням галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, сприяння розвитку закладів охорони здоров’я, діяльність яких спрямована на організацію оздоровлення дітей. Вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до компетенції Відділу.

3.1.13. Забезпечення у відповідності до чинного законодавства України, розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів, підприємств та установ усіх форм власності.

3.1.14. Порядок формування кадрового складу медичного персоналу (крім технічного та іншого) закладів та установ охорони здоров’я комунальної власності м.Мукачева здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

3.1.15. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації медичних працівників.

3.1.16. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників закладів та установ охорони здоров’я міста.

3.1.17. Проведення роботи по підбору та підготовки кадрового резерву.

3.1.18. Проведення роботи по виконанню заходів по боротьбі зі злочинністю та корупцією в закладах, підприємствах та установах охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м.Мукачево.

3.1.19. Сприяння залученню додаткових коштів та матеріальних цінностей, добровільних внесків від юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.

3.1.20. Організація перспективного та поточного планування розвитку мережі охорони здоров'я міста, проектів бюджету в цілому для галузі, а також кошторисів доходів та видатків в закладах, підприємствах та установах охорони здоров’я м.Мукачева. Затвердження кошторисів закладів, підприємств та установ охорони здоров’я міського підпорядування на поточний рік, подання на узгодження до Мукачівської міської ради.

3.1.21. Здійснення, в межах повноважень договірної роботи щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Мукачівська міська рада Закарпатської області або її виконавчий комітет.

3.1.22. Одержання у встановленому порядку бухгалтерської та статистичної звітності від підпорядкованих Відділу закладів, підприємств та установ охорони здоров’я м.Мукачева. Контроль в підвідомчих Відділу закладах, підприємствах та установах охорони здоров'я м.Мукачево первинного бухгалтерського обліку. Забезпечення складання узагальненого бухгалтерського та статистичного звітів у цілому по галузі відповідно до вимог чинного законодавства.

3.1.23. Аналіз матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ за дорученням керівництва, сприяння своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.1.24. Підготовка пропозицій до проектів програми соціально-економічного розвитку м. Мукачево, проектів Мукачівського міського бюджету, надання їх на розгляд Мукачівської міської ради.

3.1.25. Забезпечення координації діяльності закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування щодо:

3.1.26.1. надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню;

3.1.26.2. взаємодії закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування з обласними медичними установами;

3.1.26.3. удосконалення форм та методів профілактичної роботи, розвитку спеціалізованих видів медичної допомоги.

3.1.27. Проведення оцінки діяльності закладів, підприємств та установ охорони здоров’я м.Мукачева на підставі даних медичної статистики, економічних показників тощо.

3.1.28. Здійснення вивчення стану організації та якості медичного забезпечення населення, прийняття заходів за його результатами щодо підвищення ефективності діяльності закладів, підприємств та установ охорони здоров’я міського підпорядкування.

3.1.29. Здійснення, відповідно до компетенції, розгляду звернень громадян, відповідно до діючого законодавства України, контроль цієї роботи у закладах, підприємствах та установах охорони здоров’я міста.

3.1.30. Спільно з іншими виконавчими органами Мукачівської міської ради організація лікувально-оздоровчої роботи при підготовці громадян до військової служби.

3.1.31. Контроль за наданням медичної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертви політичних репресій, військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до діючого законодавства України.

3.1.32. Надання ЗМІ інформацій про діяльність Відділу та підпорядкованих йому закладів, підприємств та установ охорони здоров’я м.Мукачево.

3.1.33. Здійснення інших повноважень у сфері охорони здоров’я, віднесених чинним законодавством України до його компетенції.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділу надаються наступні права:

4.1.1. Брати участь в роботі засідань Мукачівської міської ради Закарпатської області у нарадах та семінарах, які проводяться ними.

4.1.2. Подавати Мукачівській міській раді Закарпатської області, пропозиції, проекти рішень та розпоряджень Мукачівського міського голови щодо роботи Відділу.

4.1.3. Створювати профільні комісії, затверджувати склад Мукачівської міської медичної ради тощо.

4.1.4. Вносити, у разі необхідності, зміни до організаційної структури підпорядкованих Відділу закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування.

4.1.5. Направляти для прийняття на роботу лікарів та молодих спеціалістів середньої ланки та проводити їх розподіл по лікувально-профілактичним закладам та установам м.Мукачева.

4.1.6. Вносити пропозиції органу місцевого самоврядування по корективам мережі закладів, підприємств та установ охорони здоров’я міського підпорядкування, відповідно до потреби у медичному обслуговуванні населення даної територіальної громади.

4.1.7. Здійснювати контроль за організацією лікувально-профілактичного процесу у закладах охорони здоров’я м.Мукачево.

4.1.9. Контролювати хід виконання комплексних програм в галузі охорони здоров’я м.Мукачево.

4.1.10. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів, підприємств та установ охорони здоров’я, підпорядкованих Відділу, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.1.11. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, яке знаходиться на балансі Відділу.

4.1.12. Отримувати у встановленому порядку від інших відділів, управлінь Мукачівської міської ради, підприємств, організацій, закладів інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ повноважень.

4.1.13. Ініціювати про застосовування, у встановленому законодавством порядку, заходи заохочення або стягнення до керівників закладів охорони здоров’я міського підпорядкування.

РОЗДІЛ V. ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

5.1. Основними обов’язками Відділу є:

5.1.1. Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення м.Мукачево.

5.1.2. Прогнозування розвитку мережі закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування для нормативного забезпечення населення даної громади медико-санітарною допомогою.

5.1.3. Контроль за дотриманням законодавства в сфері охорони здоров’я, держстандартів, критеріїв і вимог, направлених на охорону навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів і професіональної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування.

5.1.4. Організаційне керівництво та здійснення контролю за діяльністю закладів, підприємств та установ охорони здоров’я міського підпорядкування.

5.1.5. Як головний розпорядник бюджетних коштів з охорони здоров’я, в межах своїх повноважень, здійснення фінансування та зміцнення матеріальної бази підпорядкованих Відділу закладів та установ охорони здоров’я м. Мукачево; здійснення контролю за використанням цих коштів.

5.1.6. Аналіз роботи суб’єктів комунальної власності, які надають платні медичні та фармакологічні послуги на території Мукачівської міської ради.

5.1.7. Організація та проведення перевірки у підвідомчих закладах та установах охорони здоров’я по всіх напрямах їх діяльності в межах наданих повноважень.

5.1.8. Контроль за наданням медико-санітарної допомоги населенню на території міста Мукачево.

5.1.9. Розробка та подання в установленому порядку пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевих бюджетів, забезпечення в межах своїх повноважень їх виконання.

5.1.10. Забезпечення у встановленому законодавством України порядку розгляд звернень громадян, контроль за проведенням цієї роботи у підвідомчих Відділу закладах та установах охорони здоров’я.

5.1.11. Сприяння впровадженню в практику роботи закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування нових високоефективних форм і методів роботи.

5.1.12. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників надання медичних послуг в лікувальних закладах, розташованих на території Мукачівської міської ради.

5.1.13. Координація заходів по запобіганню інфекційних захворювань, епідемій і їх ліквідації.

РОЗДІЛ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.

6.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Працівники несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання своїх обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеним чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Мукачівської міської ради та викладаються в новій редакції.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

РОЗДІЛ VIIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Відділ утворюється та реєструється у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

8.3. У разі припинення Відділу як юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Відділу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Секретар міської ради І.Маняк

Прочитано 3287 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація