Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ охорони здоров'я/Положення про відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради
Субота, 21 грудня 2013 14:13

Положення про відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міської ради (надалі Відділ) утворюється Мукачівською міською радою та є її виконавчим органом.
1.2 Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням, штамп встановленого зразку, бланк.
1.3 У межах своїх повноважень Відділ має право укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.4 У своїй діяльності Відділ є підконтрольним й підзвітним Мукачівській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Мукачівської міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
1.5 Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету і є головним розпорядником коштів закладів, підприємств та установ охорони здоров`я, які розташовані на території міста та перебувають у комунальній власності територіальної громади міста. 
1.6 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України і управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адмініст¬рації, рішеннями Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови м. Мукачево, іншими нормативними актами та цим Положенням.

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1 Структуру та штатний розпис Відділу затверджуються сесією Мукачівської міської ради.
2.2 До Відділу підпорядковуються заклади, підприємства та установи охорони здоров’я міста.

2.3 Відділу підпорядковані, підконтрольні і підзвітні підприємства, установи та заклади охорони здоров’я міського підпорядкування.

2.4 Відділ очолює начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.5 Робота Відділу ведеться у відповідності з планом роботи, який складається на підставі планів роботи міської ради та виконавчого комітету, доручень керівництва, директивних документів вищих інстанцій, завдань та функцій Відділу.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

Основними напрямками роботи Відділу є:
3.1. Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення міста. 
3.2. Прогнозування розвитку мережі закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування для нормативного забезпечення населення міста медико-санітарною допомогою.
3.3. Контроль за дотриманням законодавства в сфері охорони здоров’я, держстандартів, критеріїв і вимог, направлених на охорону навколишнього природнього середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів і професіональної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування. 
3.4. Організаційне керівництво та здійснення контролю за діяльністю закладів, підприємств та установ охорони здоров’я міського підпорядкування. 
3.5.Аналізує роботу суб’єктів комунальної власності, які надають платні медичні та фармакологічні послуги на території Мукачівської міської ради.
3.6.Організовує та проводить перевірки у підвідомчих закладах та установах охорони здоров’я по всіх напрямах їх діяльності в межах наданих повноважень.
3.7.Контроль за наданням медико-санітарної допомоги населенню м.Мукачево.
3.8.Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевих бюджетів, забезпечує в межах своїх повноважень їх виконання.
3.9.Забезпечує в установленому законодавством порядку розгляд звернень громадян, контролює проведення цієї роботи в закладах та установах охорони здоров’я міського підпорядкування.
3.10.Сприяння впровадженню в практику роботи закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування нових високоефективних форм і методів роботи.
3.11.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників надання медичних послуг в лікувальних закладах, розташованих на території Мукачівської міської ради.

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Основними завданнями та функціями Відділу є:

4.1.Забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення на території міста.
4.2.Вивчення стану здоров’я населення, розробка заходів щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє збільшенню продовження життя людей.
4.3.Контроль впровадження надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
4.4.Організація сумісно з відділом освіти медичного обслуговування в закладах освіти та дитячих оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді міста, або передані їй.
4.5.Контроль за забезпеченням, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.
4.6.Контроль за проведенням систематичного обстеження (диспансеризація) осіб, що відносяться до декретованих груп.
4.7.Контроль за наданням медичної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.
4.8.Контроль за реалізацією заходів, що спрямовані на профілактику соціальних захворювань (венеричних, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ-інфекції тощо).
4.9.Здійснення спільно з іншими виконавчими органами міської ради необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування обласного управління охорони здоров’я Закарпатської обласної держадміністрації та населення про них, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
4.10.Координація роботи закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування сумісно з СЕС своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.
4.11.Контроль за проведенням закладами та установами охорони здоров’я міського підпорядкування спільно з органами СЕС профілактичних та протиепідемічних заходів, контроль за проведенням медичних оглядів і обстежень, профілактичних щеплень, гігієнічного виховання та санітарно-епідеміологічними правилами і нормами у межах встановлених законом повноважень.
4.12.Сумісно з іншими виконавчими органами міської ради забезпечення реалізації державних та місцевих програм боротьби з туберкульозу, СНІДом, наркоманією, алкоголізмом тощо, їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
4.13.Спільно з іншими виконавчими органами міської ради проведення державної політики у сфері охорони материнства та дитинства, розроблення і здійснення контролю за виконанням галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, сприяння розвитку закладів охорони здоров’я, діяльність яких спрямована на організацію оздоровлення дітей. Вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до компетенції Відділу.
4.14.Забезпечення у відповідності до Закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, сприяння кадровому забезпеченню закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування.
4.15.Підготовка пропозицій до проектів програми соціально-економічного розвитку міста, проектів міського бюджету, надання їх на розгляд міської ради.
4.16.Контроль за наданням медичної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертви політичних репресій, військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до діючого законодавства.
4.17.Надання засобам масової інформації інформацій про діяльність Відділу та закладів (підприємств, установ) охорони здоров’я міського підпорядкування.
4.18.Здійснює інші повноваження у сфері охорони здоров’я віднесені законодавством до його компетенції.

5. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділу надаються права:

5.1.Брати участь в роботі засідання міської ради та його виконавчого комітету у нарадах та семінарах, які проводяться цими органами.
5.2.Подавати міській раді, виконкому міської ради пропозиції, проекти рішень та розпоряджень міського голови щодо роботи відділу.
5.3.Створювати профільні комісії, затверджувати склад міської медичної ради тощо.
5.4.Направляти для прийняття на роботу лікарів та молодих спеціалістів середньої ланки та проводити їх розподіл по лікувально-профілактичним закладам міста.
5.5.Вносити пропозиції органу місцевого самоврядування по корективам мережі закладів охорони здоров’я міського підпорядкування, відповідно до потреби у медичному обслуговуванні населення міста.
5.6.Здійснювати контроль за закупівлею закладами охорони здоров’я міського підпорядкування медикаментів, перев’язувальних засобів, спирту, вакцин, діагностикумів, дезінфікуючих засобів, медобладнання, медінструментарія та предметів медичного призначення, продуктів харчування, інших матеріальних цінностей, проведенням поточних та капітальних ремонтів тощо.
5.7.Здійснювати контроль за організацією лікувально-профілактичного процесу у закладах охорони здоров’я міського підпорядкування.
5.8.Контролювати хід виконання комплексних програм в галузі охорони здоров’я.
5.9.Отримувати в установленому порядку від інших відділів, управлінь міської ради, підприємств, організацій, закладів інформацію, документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ повноважень.

6. СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ

6.1.Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, відділами, управліннями, структурними підрозділами Мукачівської міської ради, депутатами, постійними комісіями, іншими органами утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян; одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Прочитано 2935 разів

ГАЛЕРЕЯ