Понеділок, 02 листопада 2015 13:28

Положення про управління освіти

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 38 сесії 6-го скликання

Мукачівської міської ради

31 січня 2013 р. № 761

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі - управління освіти) є структурним підрозділом виконавчого комітету Мукачівської міської ради, який утворюється міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету Мукачівської міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації.
Управління освіти є правонаступником управління освіти, сім’ї, молоді і спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

1.2. Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, рішеннями Мукачівської міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Штатний розпис управління затверджує міський голова.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, відповідні бланки.

1.5. Місцезнаходження управління: пл.Духновича, 2, м.Мукачево, Закарпатська обл., 89600

2. Основні завдання управління освіти

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста;

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів усіх типів комунальної форми власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів комунальної форми власності, розташованими на території міста;

2.5. Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, які знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

2.6. Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів комунальної форми власності, оприлюднення результатів атестації;

2.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах;

2.8. Комплектування навчальних закладів керівними кадрами, загальноосвітніх шкіл педагогічними працівниками; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста;

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти;

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.

3. Основні функції управління освіти (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень)

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста:

3.1.1. Здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами усіх типів комунальної форми власності, розташованими на території міста;

3.1.2. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету Мукачівської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4. Здійснює в межах своєї компетенції інспектування навчальних закладів всіх типів комунальної форми власності, забезпечує гласність його результатів;

3.1.5. Проводить атестацію навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

3.1.6. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та приватних шкіл, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до Мукачівської міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах;

3.1.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції до Мукачівської міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.9. Вносить пропозиції до Мукачівської міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці;

3.1.10. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів комунальної форми власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти;

3.2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

3.2.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в навчальних закладах;

3.2.6. Затверджує статути навчальних закладів комунальної форми власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування.

3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

3.3.2. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.3. Організує навчання обдарованих дітей; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів;

3.3.4. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними навчальні заклади;

3.3.5. Видає інформаційно-методичні бюлетені.

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.4.2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.4.3. Контролює створення та аналізує використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2. Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6. Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;

3.6.2. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж;

3.6.3. Координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.4. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

3.6.5. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.6.6. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.6.7. Організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів;

3.6.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.9. Прогнозує потребу міста у педагогічних працівниках і спеціалістах і, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку;

3.6.10. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.6.11. Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.12. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

3.6.13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.7. Інша діяльність управління освіти:

3.7.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування;

3.7.4. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4. Права управління освіти

4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів комунальної форми власності;

4.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста;

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень;

4.6. Надавати платні послуги для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей;

4.7. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам неексплуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі управління освіти;

4.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5. Структура, керівництво та апарат управління

5.1. До структури управління освіти входить відділ загальної середньої та позашкільної освіти.

5.2. На посади начальника, заступника начальника, начальника відділу загальної середньої та позашкільної освіти та спеціалістів управління призначаються особи, які мають вищу освіту і необхідний стаж роботи.

Усі працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад міським головою.

Начальник управління освіти призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням з департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації.

5.3. Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника, працівників управління та методичного кабінету;

5.3.2. Затверджує положення про структурні підрозділи управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради, функціональні обов'язки його працівників;

5.3.3. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання;

5.3.4. Видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

5.3.5. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників комунальних навчальних закладів та структурних підрозділів управління за погодженням із заступником міського голови; педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл за поданням директора навчального закладу, працівників підрозділів управління відповідно до діючого законодавства;

5.3.6. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника приватного навчального закладу;

5.3.7. Заохочує, розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.3.8. Накладає дисциплінарні стягнення на керівників навчальних закладів, керівників та працівників підрозділів управління; педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл за рішенням педагогічної ради відповідного закладу.

5.3.9. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління;

5.3.10. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання підпорядкованих управлінню навчальних закладів та структурних підрозділів;

5.3.11. Складає штатні розписи навчальних закладів та структурних підрозділів і подає на розгляд та затвердження виконавчого комітету Мукачівської міської ради;

5.3.12. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

5.3.13. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.

5.4. Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою, начальником департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації.

5.5. При управлінні освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника управління.

5.6. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управлінні освіти утворюється міський методичний кабінет як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

5.7. Для організації бухгалтерського обліку, фінансової звітності, виконання кошторисів видатків загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів при управлінні освіти утворюєтьсяцентралізована бухгалтерія, яка діє відповідно до положення, затвердженого начальником управління освіти.

5.8. Для надання спеціалізованої допомоги загальноосвітнім школам та дошкільним навчальним закладам в усуненні порушень усної і писемної мови, запобіганні різним відхиленням мовного розвитку учнів та вихованців при управлінні освіти утворюється логопедичний пункт, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

5.9. Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами міського виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян; одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

               Секретар ради                                      І.Маняк

Прочитано 1407 разів

ГАЛЕРЕЯ