Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Відділи міськвиконкому/Відділ інформаційного забезпечення/Пропозиції від учасника ветеранського напрямку Центру громадськості Івана Удута
Четвер, 14 листопада 2019 13:41

Пропозиції від учасника ветеранського напрямку Центру громадськості Івана Удута

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

31 жовтня 2019 року, у ході зустрічі Мукачівського міського голови Андрія Балоги з представниками ветеранського напрямку Центру громадськості та національних культур, пан Іван Удут (керівник громадської спілки «Ліга ветеранів АТО «Карпатська Земля»), цікавою ідеєю та пропозиціями щодо надання допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції. Тож запрошуємо до її обговорення, як і до обговорення інших пропозицій, які оприлюднені від учасників Центру громадськості…

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

________ 2019 №__________

Порядок

надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції

Порядок надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасниками антитерористичної операції (далі – Порядок) визначає механізм використання бюджетних коштів на виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» щодо надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції з обласного бюджету (далі — допомога).

І. Організація надання допомоги

1. Для надання допомоги виконавчим комітетом Мукачівської міської ради проводиться конкурсний відбір проектів.

2. Метою проведення конкурсного відбору проектів і надання допомоги з міського бюджету на їх реалізацію є соціальна підтримка демобілізованих учасників антитерористичної операції.

3. Конкурсний відбір проводиться за потребою у разі виділення коштів з міського бюджету для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота».

4. Умовами надання допомоги з міського бюджету є:

відповідність проектів актуальним проблемам громади та соціальній підтримці демобілізованих учасників антитерористичної операції;

термін реалізації проекту – в межах одного бюджетного року;

спроможність суб’єктів, на фінансування проектів яких залучаються кошти міського бюджету, самостійно реалізувати наданий проект.

5. Оголошення про конкурсний відбір та строки подачі проектів розміщуються на офіційному сайті Мукачівської міської, головного розпорядника коштів.

6. Головний розпорядник коштів визначається рішенням Мукачівської міської ради.

ІІ. Формування конкурсної Комісії та порядок її роботи

1. Для проведення відбору проектів та визначення переможців конкурсного відбору виконавчим комітетом Мукачівської міської ради утворюється конкурсна Комісія з питань надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції (далі - Комісія).

2. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови Мукачівської міської ради. Комісія утворюється у складі голови та членів Комісії.

3. До складу Комісії можуть включатися представники структурних підрозділів виконавчого комітету Мукачівської міської ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, агенцій регіонального розвитку, які створені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», регіональних офісів реформ, обласних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, які займаються питаннями місцевого/регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного розвитку, інших громадських об`єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками).

Інформація про склад Комісії розміщується на офіційному веб-сайті Мукачівської міської ради.

4. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

5. Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на засіданні не менш як 2/3 її складу.

6. Засідання Комісії веде голова.

7. Члени Комісії та запрошені отримують матеріали для чергового засідання не пізніше ніж за 5 днів до проведення такого засідання.

8. На першому засіданні Комісії затверджуються терміни початку і завершення подачі проектів заявниками на конкурс та визначається дата проведення конкурсного відбору.

9. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами голови Мукачівської міської ради та цим Положенням.

10. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює оцінку відповідності проектів вимогам, передбаченим до проектів;

2) проводить конкурсний відбір проектів;

3) за результатами оцінки та відбору визначає переможців конкурсу і надає виконавчому комітету Мукачівської міської ради переліки проектів, які визначені переможцями;

4) інформує учасників конкурсного відбору про результати проведеної оцінки та відбору.

11. Комісія має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників проектів міжнародної технічної допомоги, які займаються питаннями місцевого, регіонального та соціально-економічного розвитку (за їх згодою);

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання;

3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

12. Комісія під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

ІІІ. Проведення конкурсного відбору та визначення переможців

1. На розгляд Комісії приймаються підготовлені учасниками антитерористичної операції (далі — заявники) проекти.

2. Заявник подає у визначений термін до виконавчого комітету Мукачівської міської ради за встановленою формою проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету для відкриття власної справи (далі – проект) (додаток 1) для участі у Конкурсі, та документи, визначені пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку.

3. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, яка міститься у поданих ним документах.

4. До проекту для участі у Конкурсі додаються:

1) копія паспорта громадянина України заявника;

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;

3) довідка про відкриття рахунку в банку;

4) копія документа особи, що підтверджує статус учасника антитерористичної операції.

5. Заявником можуть бути надані інші документи, пов’язані з реалізацією проекту.

6. Упродовж одного місяця з дня закінчення прийому проектів Комісія опрацьовує проекти разом з поданими заявниками документами на відповідність вимогам законодавства та цього Порядку, проводить їх оцінювання і приймає рішення щодо визначення переможців конкурсу.

7. Подані проекти оцінюються членами Комісії відповідно до форми індивідуального оцінювання проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції (додаток 2).

8. Члени Комісії надають заповнені форми індивідуального оцінювання проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції, секретарю Комісії протягом 3 днів з дня проведення засідання.

9. Секретар Комісії після отримання форми індивідуального оцінювання проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції, від кожного члена Комісії протягом 3-х днів заповнює оцінювальний лист проектів, що пройшли попередній конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету (додаток 3), та загальний рейтинговий список проектів, що брали участь у попередньому конкурсному відборі (додаток 4).

10. Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії.

11. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.

13. Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. У разі прийняття позитивного рішення щодо фінансування наданого на конкурсній основі проекту, особа, що його надала, має подати до Комісії документи, що засвідчують державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

15. Право на надання допомоги втрачається, якщо протягом

30 календарних днів після прийняття рішення Комісією про визначення переможців особа не надала документів, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, без поважних причин.

Поважними причинами пропуску встановленого строку, протягом якого має відбутися державна реєстрація юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, є хвороба громадянина, смерть членів його сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють державну реєстрацію, що підтверджується відповідними документами.

Про настання подій, які унеможливлюють подання документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, переможець повідомляє Комісію не пізніше ніж за 3 дні до закінчення відведених 30 календарних днів для надання документа, що підтверджує державну реєстрацію.

Комісія протягом 3 днів розглядає заяву переможця, перевіряє поважність причин і приймає рішення щодо продовження терміну надання документів чи відмовляє в задоволенні зазначеної заяви.

16. Рішення Комісії, яким визначено переможців, та реєстрація заявником юридичної особи, або фізичної особи-підприємця є підставою для надання одноразової допомоги для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції.

ІV. Критерії та порядок оцінювання проектів

1. Проекти оцінюються за такими критеріями:

1) актуальність проекту, інноваційний потенціал проекту – 20 балів;

2) створення нових робочих місць, залучення до реалізації проекту інших учасників антитерористичної операції, членів їх сімей – 20 балів;

3) вплив реалізації проекту на вирішення проблем громади – 20 балів;

4) фінансові та організаційні можливості конкурсанта – 20 балів;

5) перспективи сталого розвитку проектної ініціативи – 20 балів.

2. Максимальна сумарна кількість балів – 100 балів.

3. За результатами конкурсу розпорядженням Мукачівського міського голови затверджується перелік проектів, які визнані переможцями, і відповідний розподіл коштів, передбачених у міському бюджеті.

4. Фінансування проектів, які визнані переможцями, здійснюється згідно з чинним законодавством шляхом передачі головним розпорядником коштів заявникам коштів у вигляді допомоги з міського бюджету на реалізацію проектів.

5. Одноразова допомога, яка надається для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції, має бути використана виключно на реалізацію проекту.

6. Витрати, понесені заявниками для підготовки проекту і подання його на участь у конкурсному відборі, здійснюються за рахунок коштів заявників.

7. Моніторинг реалізації проектів здійснює Комісія на підставі інформацій (звітів) про використання допомоги з міського бюджету в розрізі об’єктів і заходів, яку заявники надають головному розпоряднику коштів щокварталу до 10 числа, місяця наступного за звітним. Перший звіт надається до 10 числа місяця наступного за місяцем отримання допомоги.

8. Упродовж місяця з дати завершення реалізації проекту заявник надає головному розпоряднику коштів підсумковий звіт про результати реалізації проекту.

9. Якщо переможець конкурсу відмовився від реалізації проекту або протягом місяця після прийняття рішення не розпочав його реалізацію, кошти допомоги повертаються заявником до міського бюджету. В такому разі Комісія може прийняти рішення та надати Мукачівському міському голові пропозиції щодо визначення інших переможців конкурсу (замість тих, що вибули), на основі результатів оцінювання.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг при реалізації проекту здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій з використанням коштів міського бюджету, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

Начальник УПСЗН виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

Додаток 1

до Порядку надання одноразової

допомоги для відкриття власної справи

учасникам антитерористичної операції

(пункт 2 розділ ІІІ)

Проект, який може реалізовуватися

за рахунок коштів міського бюджету для відкриття власної справи

І. Загальна характеристика проекту

Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів з міського бюджету

Прізвище, ім’я та по-батькові заявника

Напрями спрямування коштів з міського бюджету

Мета та завдання проекту

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів з міського бюджету,

тис. грн.

Телефон, факс, e-mail заявника

ІІ. Проект

1. Анотація проекту (не більше 2 сторінок на окремих аркушах).

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект (не більше

2 сторінок).

2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 сторінки).

2.3. Основні заходи проекту (не більше 4 сторінок).

2.4. План-графік реалізації заходів проекту (не більше 2 сторінок).

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

(не більше 1 сторінки).

2.6. Фотографії, на яких зафіксований стан реалізації проекту до початку виконання робіт (якщо проект вже був розпочатий).

ІІІ. Бюджет проекту

1. Загальний бюджет проекту

з/п Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом Загальна вартість

(тис. грн) Джерела фінансування, тис. грн

Допомога (міський бюджет)

інші учасники проекту

(у разі співфінансування)

1

2

РАЗОМ:

2. Очікувані джерела фінансування

з/п Джерела фінансування Сума

(тис. грн) Частка у% від

загального обсягу фінансування проекту

1 Фінансування за рахунок коштів з міського бюджету

2 Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту (розшифрувати)

Загальний обсяг фінансування

3. Кошторис

Кошторис складається у разі планування спрямування коштів з міського бюджету на будівельні роботи, придбання обладнання та інші заходи, для визначення попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні показники.

IV. Інформація про учасників реалізації проекту

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, його місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.

V. Додатки

Наводиться додаткова інформація.

Додаток 2

до Порядку надання одноразової

допомоги для відкриття власної справи

учасникам антитерористичної операції

(пункт 7 розділ ІІІ)

ФОРМА

індивідуального оцінювання проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету

для відкриття власної справи учасникам антитерористичної операції

_________________________________________________________________________________

(ПІБ члена Комісії)

№ з/п Критерії оцінки проектів Кіль-кість балів Проекти

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1 Актуальність проекту, інноваційний потенціал проекту (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів Х

Низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0

Проект застосовує традиційні (наявні в інших громадах регіону) підходи (технології) 5

Підходи (технології) до вирішення проблеми, які використовуються у проекті, мають аналоги в Україні, але відсутні в регіоні 10

Проект застосовує підходи (технології) до вирішення проблеми, які не мають аналогів в Україні 15

Проект відкриває (суттєво посилює) нові можливості для регіонального розвитку, створює «точки зростання» громади (регіону) у найближчій перспективі 20

2 Створення нових робочих місць, залучення до реалізації проекту інших учасників антитерористичної операції, членів їх сімей (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів Х

Низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0

Опосередкований вплив на вирішення проблеми 5

Незначний прямий вплив на вирішення проблеми 10

Частково вирішує проблему 15

Повністю вирішує проблему 20

3 Вплив реалізації проекту на вирішення проблем громади (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів Х

Низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0

Проект має вплив на одну громаду, впливає на 0-5% мешканців 5

Проект має вплив одночасно на кілька громад/район, впливає на 5-20% мешканців 10

Проект має вплив на кілька районів області, впливає на 20-50% мешканців 15

Проект має вплив на всю область, впливає на 50-100% мешканців 20

4 Фінансові та організаційні можливості конкурсанта (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів Х

Низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0

Співфінансування з інших джерел понад 10% 5

Співфінансування з інших джерел понад 30% 10

Співфінансування з інших джерел понад 50% 15

Співфінансування з інших джерел понад 70% 20

5 Перспективи сталого розвитку проектної ініціативи (вибрати один з варіантів) – максимум 20 балів Х

Низька якість підготовки проекту, неможливо здійснити об’єктивну оцінку 0

Термін дії проекту до 1 року 5

Термін дії проекту від 1 до 2 років 10

Термін дії проекту від 3 до 4 років 15

Термін дії проекту понад 5 років 20

Усього – максимум 100 балів

_____________________ ______________________ ____________________________

Додаток 3

до Порядку надання одноразової

допомоги для відкриття власної справи

учасникам антитерористичної операції

(пункт 9 розділ ІІІ)

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЛИСТ

проектів, що пройшли попередній конкурсний відбір

та можуть реалізовуватися за рахунок коштів міського бюджету

Назва проекту Загальна кількість балів оцінки проектів членами регіональної комісії Рейтингова

середня оцінка

проекту

особа 1

особа 2

особа 3

особа 4

особа 5

Проект № 1

Проект № 2

Проект № 3

Проект № 4

Проект № 5

Секретар комісії __________ ____ _______________

(підпис) (дата)

Додаток 4

до Порядку надання одноразової

допомоги для відкриття власної справи

учасникам антитерористичної операції

(пункт 9 розділ ІІІ)

Загальний рейтинговий список

проектів, що брали участь у попередньому конкурсному відборі

До таблиці вносяться усі проекти, що брали участь у попередньому рейтинговому конкурсному відборі.

Назва проекту Рейтингова

середня оцінка

проекту

Проект № 1

Проект № 2

Проект № 3

Проект № 4

Проект № 5

Секретар комісії __________ ____ _______________

(підпис) (дата)

Відділ інформаційного забезпечення

виконавчого комітету Мукачівської

міської ради

Прочитано 68 разів

ГАЛЕРЕЯ