Ви тутВідкрите місто/Регуляторна діяльність/Повідомлення про оприлюднення/Про затвердження порядку здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева (нова редакція)
Вівторок, 12 березня 2019 12:43

Про затвердження порядку здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева (нова редакція)

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

З метою з метою здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева, відповідно до ст.ст. 12, 189 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України “Про охорону земель”, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол №____ від ___________ р.); з питань законності, регламенту, депутатської етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №____ від ___________ р.), керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила:

1.Затвердити Порядок здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева (нова редакція) згідно додатку 1.

2.Затвердити склад комісії із здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева згідно додатку 1.

3.Вважати такими, що втратили чинність рішення 7 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання “Про затвердження порядку здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території Мукачівської міської ради” від 11.02.2016 р. №104 та рішення 29 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання “Про внесення змін у склад комісії із здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території Мукачівської міської ради” від 06.07.2017 р. №722.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Е. Барчія та на постійну депутатську комісію Мукачівської міської ради з питань комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова А. Балога

Додаток 1 до рішення __ сесії

Мукачівської міської ради 7-го скликання

від _____ 2019 р. №____

ПОРЯДОК

здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок визначає порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, спрямованого на забезпечення їх раціонального використання.

1.2. Об'єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель є землі, що знаходяться на території міста Мукачева.

Зокрема, земельні ділянки комунальної форми власності:

1.2.1.надані у встановленому законом порядку в постійне користування;

1.2.2. надані в оренду, в тому числі у тимчасове користування на умовах оренди,

1.2.3.надані в тимчасове користування по договору особистого строкового сервітуту,

1.2.4. надані в сервітутне землекористування,

1.2.5. самовільно зайняті,

1.2.6. земельні ділянки комунальної форми власності, які використовуються фізичними особами, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями без оформлення права користування згідно вимог чинного законодавства України, у тому числі з порушенням законодавства про плату за землю.

1.3. Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, передбачені пунктом 1.2. розділу І цього Порядку.

1.4. Основними завданнями самоврядного контролю за використанням та охороною земель є:

- забезпечення додержання фізичними та юридичними особами, фізичними особами-підприємцями чинного земельного законодавства України стосовно земель, передбачених пунктом 1.2. цього Порядку;

- забезпечення реалізації законодавства щодо розвитку земельної реформи та управління земельними ресурсами в місті Мукачево, охорони та раціонального використання земель, передбачених пунктом 1.2. цього Порядок;

- вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства України заходів, спрямованих на раціональне

використання земель комунальної форми власності, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного фонду;

- запобігання порушення вимог чинного законодавства України та рішень Мукачівської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Мукачівського міського голови у сфері використання та охорони земель, передбачених пунктом 1.2. цього Порядку, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

2.1. Комісія із здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева (далі - комісія), є постійно діючим органом, утвореним Мукачівською міською радою.

2.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Земельним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законів України та цим Порядком, рішеннями Мукачівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Мукачівського міського голови.

2.3. Основним завданням комісії є самоврядний нагляд (контроль) у частині дотримання вимог чинного земельного законодавства України у межах міста Мукачева, в тому числі:

2.3.1. Законності використання земель;

2.3.2. Дотримання цільового використання земельних ділянок;

2.3.3. Наявності правоустановчих документів у землекористувачів.

2.4. Комісія з метою організації своєї діяльності:

2.4.1. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання порушень земельного законодавства і контролю за їх усуненням .

2.4.2. Забезпечує ефективне, результативне і належне використання земель землекористувачами.

2.4.3. Здійснює контроль за наявністю документів, що посвідчують право користування земельними ділянками у землекористувачів, а у разі відсутності таких документів складає відповідний акт, який передається з доданими до нього документами (за наявності) на розгляд комісії з визначення та відшкодування Мукачівській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок

та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю та надсилається таким землекористувачам з рекомендацією оформити документи на землекористування.

2.4.4. Виявляє причини, що призводять до порушень чинного земельного законодавства України та надає пропозиції щодо їх усунення.

2.5. Комісія та її члени в межах своїх повноважень мають право:

2.5.1. Складати акти перевірок, давати для виконання приписи, а також подавати в установленому чинним законодавством України порядку до відповідних органів матеріали перевірок для притягнення винних осіб до відповідальності.

2.5.2. Безперешкодно обстежувати земельні ділянки в установленому чинним законодавством України порядку, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців для проведення перевірок з питань, що належать до її компетенції.

2.5.3. Звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позову до суду щодо повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок.

2.5.4. Викликати громадян, представників юридичних осіб, у тому числі посадових осіб, для отримання від них усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з порушенням вимог земельного законодавства України.

2.5.5. Залучати посадових осіб виконавчих органів Мукачівської міської ради, працівників підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

2.5.6. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби для сприяння здійсненню покладених на неї завдань.

2.5.7. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від територіального органу Держгеокадастру та територіального органу державної фіскальної служби.

2.6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з територіальними органами Дежгеокадастру, державної фіскальної служби та іншими державними органами та службами.

2.7. Комісію очолює заступник міського голови (голова комісії). Голова комісії:

2.7.1. Здійснює керівництво нею, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності.

2.7.2. Організовує та забезпечує виконання завдань по роботі комісії .

2.7.3. Вносить Мукачівському міському голові, профільній депутатській комісії пропозиції щодо пріоритетів роботи комісії і шляхів виконання покладених на неї завдань.

2.8. За відсутності голови комісії повноваження голови комісії виконує його заступник.

2.9. Секретар комісії організовує роботу комісії, повідомляє членів комісії про час та дату роботи комісії, готує матеріали для розгляду, за результатами розгляду готує акти, приписи, тощо.

2.10. Склад комісії та зміни до нього затверджуються рішення сесії Мукачівської міської ради.

IІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Форми документів, передбачених цим Порядком затверджуються комісією в складі, згідно додатку 2 до даного рішення..

3.2. 3міни і доповнення до цього Порядку затверджуються рішенням сесії Мукачівської міської ради.

3.3. Питання, що неврегульовані цим Порядком, регулюються згідно чинного законодавства України.

Секретар міської ради І. Маняк

Додаток 2 до рішення __ сесії

Мукачівської міської ради 7-го скликання

від _____ 2019 р. №____

СКЛАД КОМІСІЇ

із здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева

Голова комісії

Заступник міського голови

Барчій Едуард Васильович

Заступник голови комісії

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Гарапко Віталія Михайлівна

Секретар комісії

Головний спеціаліст відділу комунальної власності Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Греба Вікторія Василівна

Члени Комісії

Начальник відділу архітектури та містобудування Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Івановчик Іван Іванович

Адміністратор, державний реєстратор ЦНАП

Мангур Роберт Васильович

Начальник управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Буднік Володимир Юрійович

Начальник відділу комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Лавренко Олександр Олександрович

Директор КП „Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки»

Дебель Едуард Іванович

Керівник секретаріату ради

Стегура Леонід Вікторович

Начальник управління муніципальної інспекції виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Роман В'ячеслав Ференцович

Начальник відділу у Мукачівському районі ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області (за згодою)

Островський Микола Ростиславович

Депутат Мукачівської міської ради (за згодою)

Переста Олександр Михайлович

Депутат Мукачівської міської ради (за згодою)

Ланьо Олександр Олександрович

Депутат Мукачівської міської ради (за згодою)

Кравчук Юрій Олексійович

Депутат Мукачівської міської ради (за згодою)

Євстратьєв Роман Романович

Депутат Мукачівської міської ради (за згодою)

Цибарь Іван Іванович

Секретар міської ради І. Маняк

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Мукачівської міської ради «Про затвердження порядку здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева (нова редакція)»

Розроблений на виконання та дотриманням вимог Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (надалі — Аналіз).

Назва регуляторного акта: проект рішення Мукачівської міської ради «Про затвердження порядку здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева (нова редакція)».

Регуляторний орган: Мукачівська міська рада.

Розробник документа: Управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Відповідальна особа: Лавренко О.О.

1. Визначення проблеми

Згідно з Конституцією України земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Охорона земель у земельній державній політиці носить імперативний характер, тобто підлягає безумовному виконанню. Погіршення якості земель, зниження їх продуктивності, порушення вимог користування землею є неприпустимим. Земельним кодексом України визначено загальні засади здійснення контролю за використанням та охороною земель. Так, відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель» контроль за використанням та охороною земель в Україні поділяється на державний, самоврядний та громадський.

При цьому виникає певний правовий вакуум щодо питання самоврядного контролю, оскільки порядок його здійснення чинним законодавством України не врегульований.

Після введення в дію Земельного кодексу України кількість земельних ділянок, що надаються в користування юридичним та фізичним особам постійно збільшується. Пропорційно до цього збільшується кількість випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, порушення умов договорів оренди земельних ділянок тощо. Разом з тим на сьогодні територіальна громада міста Мукачева фактично позбавлена можливості здійснювати повноцінний контроль за використанням та охороною земель..

У зв'язку з вищенаведеним виникла нагальна потреба у визначенні механізму здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті Мукачево.

Неможливість розв'язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа. Як вже зазначалося, чинним законодавством України механізм здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель не визначений.

Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є органи місцевого самоврядування, що застосовують норми чинного законодавства з питань земельних відносин та які від імені територіальної громади міста розпоряджаються землями міста, та суб'єкти господарювання, інші юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебувають землі комунальної власності.

Таким чином, зазначена проблема потребує негайного вирішення шляхом затвердження рішенням сесії Мукачівської міської ради порядку здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева.

2.Цілі регулювання

Метою прийняття рішення Мукачівської міської ради „Про затвердження порядку здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева (нова редакція)» є :

- створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель комунальної форми власності;

- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам законодавства, стимулювати землекористувачів до дотримання норм чинного законодавства України у сфері земельних відносин;

- забезпечення своєчасного надходження до місцевого бюджету міста Мукачева орендної плати за земельні ділянки шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями.

- врегулювання питань, пов'язаних з:

а) можливістю виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок, додержанням вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття та реалізації права на землю;

б) наданням методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель;

в) захистом прав власників земельних ділянок та землекористувачів шляхом вирішення земельних суперечок у межах міста і додержанням правил добросусідства;

г) визначенням повноважень органів, що беруть участь у здійсненні самоврядного контролю.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

- це не сприятиме вирішенню даної проблеми та призведе до порушення чинного законодавства України.

- відсутність механізму (порядку) здійснення самоврядного контролю за охороню та використанням земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.

Обраний спосіб регулювання

- створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель комунальної форми власності, додержанням земельного та екологічного законодавства

-можливе збільшення витрат для землекористувачів, у зв'язку з відшкодуванням збитків за неналежне (з порушенням вимог чинного законодавства, у тому числі законодавства про плату за землю) та нераціональне використання земель комунальної власності, -забезпечення притягнення винних осіб до відповідальності у порядку визначеному чинним законодавством України

  1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської ради віднесено вирішення питань регулювання земельних відносин. Крім того, ст. 189 Земельного кодексу України встановлено, що самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами.

Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної у п. 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення сесією Мукачівської міської ради «Про затвердження порядку здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства на території міста Мукачева (нова редакція».

  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Зважаючи на загальнообов'язковість виконання вимог зазначеного рішення для всіх учасників правовідносин, пов'язаних з використанням та охороною земель міста Мукачева, досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу, вбачається цілком реальним.

  1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

- стимулювання власників земельних ділянок та землекористувачів дотримуватися земельного законодавства в частині дотримання вимог використання та охорони земель;

- забезпечення раціонального використання та збереження природних властивостей земель міста;

- своєчасне надходження до місцевого бюджету орендної плати за земельні ділянки.

Відсутні.

Фізичні та юридичні особи, фізичні особи-підприємці

- створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель комунальної форми власності, додержанням земельного та екологічного законодавства

можливе збільшення витрат для землекористувачів, у зв'язку з відшкодуванням збитків за неналежне (з порушенням вимог чинного законодавства, у тому числі законодавства про плату за землю) та нераціональне використання земель комунальної власності, -забезпечення притягнення винних осіб до відповідальності у порядку визначеному чинним.

Населення

- задоволення потреб мешканців міста за рахунок раціонального використання та збереження природних властивостей земель міста.

Відсутні

  1. Строк дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

  1. Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1).Надходження до міського бюджету орендної плати за земельні ділянки;

2).Кількість притягнених винних осіб до відповідальності за порушення земельного законодавства.

3).Кількість випадків виявлених самовільно зайнятих земельних ділянок на території міста Мукачева,

4) Кількість випадків неналежного (з порушенням вимог чинного законодавства, у тому числі законодавства про плату за землю) та нераціональне використання земель комунальної власності

  1. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту :

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на підставі даних за статистичними показниками.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через рік з моменту набрання чинності цим актом, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься управлінням комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

В.о. начальника Управління

комунальної власності та

архітектури виконавчого

комітету Мукачівської

міської ради О.Лавренко

Прочитано 974 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація