Гаряча лінія міста
(03131) 3-44-00
Меню
До уваги мешканців багатоквартирних будинків та управляючих компаній!
Управління міського господарства, опубліковано 09 вересня 2020 року о 11:51


Виконавчим комітетом Мукачівської міської ради оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території м. Мукачево відповідно до Порядку проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016р. № 150 та п.5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».


1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

1.1. Найменування: Виконавчий комітет Мукачівської міської ради

1.2. Місцезнаходження: 89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2

2. Прізвище, посаду та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: начальник відділу експлуатації житлового фонду Управління міського господарства Мукачівської міської ради – Неоніла Полончак, тел - +38(066) 633-20-03.

7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

7.1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

7.2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.

7.3. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).

7.4. Фінансова спроможність учасника конкурсу.

7.5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

8.1. Вимоги до конкурсних пропозицій розповсюджуються, а документи (включаючи їх оригінали та копії) подаються учасниками конкурсу окремо щодо кожного об’єкту конкурсу (групи будинків), на який учасник подав конкурсну пропозицію, для їх оцінювання.

8.2. Для участі в конкурсі його учасники подають організатору заяву, в якій зазначають:

- фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), адресу місця реєстрації;

- юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ, поштові реквізити.

8.3. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсних пропозицій, для їх оцінювання:

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту чи іншого установчого документа відповідно до закону для юридичної особи – учасника конкурсу;

- оригінал довідки уповноваженого органу Державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку, про відсутність заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- засвідчені учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності), форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73; для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності – скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 (у редакції наказу від 24.01.2011 № 25) та копія проміжної фінансової звітності за останній місяць, що передує місяцю подачі конкурсної пропозиції;

- оригінал банківського документу про наявність коштів на розрахунковому рахунку учасника конкурсу станом на останній день календарного місяця, що передує місяцю подачі конкурсної пропозиції;

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджує спроможність учасника виконувати роботи, які входять до визначеного конкурсною документацією переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком (зазначається кількість відповідних виробничих, адміністративних та інших приміщень, вантажних та спеціалізованих транспортних засобів, спеціалізованої техніки, обладнання, інвентарю тощо, які належать учаснику конкурсу; їх основні характеристики; речове право, на підставі якого вони належать учаснику конкурсу, тощо);

- засвідчені учасником конкурсу копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/свідоцтв про право власності на виробничі, адміністративні та інші приміщення учасника конкурсу, та/або копії договорів оренди, та/або інші документи, що підтверджують речове право учасника конкурсу на дані приміщення;

- засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів (свідоцтв) на транспортні засоби учасника, та/або копії договорів користування (оренди), лізингу або інші документи, що підтверджують речове право учасника конкурсу на транспортні засоби;

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу основних засобів (газонокосарок, тримерів, мотокос, електрозварювальних апаратів та іншої спеціалізованої техніки, обладання, інвентарю), що підтверджують матеріально-технічний потенціал учасника конкурсу, та/або копії документів, які підтверджують право користування учасника конкурсу цим обладнанням;

- засвідчені учасником конкурсу документи, що підтверджують можливість виконання робіт/експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- засвідчена учасником конкурсу копія штатного розпису та оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію стосовно наявності персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід у сфері житлово-комунального господарства.

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель ) житлового будинку (групи будинків)» (для учасника конкурсу – юридичної особи), або які підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для учасника конкурсу – фізичної особи-підприємця);

- проведені відповідно до чинного законодавства розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок об’єкту конкурсу окремо за наведеною в додатку 3 до конкурсної документації формою; зведена учасником конкурсу пропозиція ціни послуги (у тому числі в електронній формі на диску або флеш-накопичувачі у вигляді бази Excel) із зазначенням її по кожному будинку об’єкту конкурсу згідно з його порядковим номером у додатку 1 до конкурсної документації та узагальненням інформації по будинкам, в яких пропонується однакова ціна послуги;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з додаванням завірених учасником конкурсу копій відповідних договорів та первинних документів, з урахуванням досвіду засновників.

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, яка містить інформацію про юридичну та фактичну адресу, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

Надана учасником інформація має підтверджуватися копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої особи учасника конкурсу та рекомендовано відбиток печатки учасника конкурсу (за наявності). На конверті повинно бути вказано інформацію, визначену в підпункті 14.1 пункту 14 цієї конкурсної документації.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Внесення змін (доповнень) до конкурсної пропозиції здійснюється в такому ж порядку, як і подача конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії (за його відсутності – іншою особою, уповноваженою здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій за встановленою законодавством формою.

Не може бути подано більш однієї пропозиції на один об’єкт конкурсу від учасників конкурсу, де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа.

У разі, якщо на один об’єкт конкурсу подано більш однієї пропозиції від учасників де кінцевим бенефіціаром є одна й та сама особа, розглядається пропозиція, яка була надана першою.

8.4. Перевірка в установленому законодавством порядку відомостей, зазначених у заяві учасника конкурсу, даних, що підтверджують здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері обслуговування будинків і територій/управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, та відсутність порушеного стосовно учасника конкурсу провадження у справі про банкрутство (про припинення юридичної особи - учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - учасника конкурсу), долучення до конкурсних пропозицій учасників конкурсу витягів з ЄДР, повідомлення у визначених законодавством випадках та строки учасників конкурсу про відхилення їх заяв покладається на конкурсну комісію.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

12. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 05.10.2020 по 09.10.2020 з 09:00 до 15:00 годин згідно з графіком (додаток 5). Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

13. Інформацію про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі

Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій діючим управителем ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс» не була надана.

Інформація про невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: невиконані зобов’язання відсутні.

14.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій, який не може бути менше тридцяти календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення конкурсу: до 17:00 год. 12.10.2020.


З повним текстом оголошення можна ознайомитись на офіційному сайті Мукачівської міської ради https://mukachevo-rada.gov.ua/Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux